Tüzük

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

ANA TÜZÜĞÜ

1983

(14 ŞUBAT 2015) GENEL KURULDA TADİL EDİLMİŞTİR.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1- KURULUŞ

1- SENDİKANIN ADI VE MERKEZİ

2- SENDİKANIN FAALİYET VE AMAÇLARI

3- KURULUŞ NİTELİĞİ VE KAPSADIĞI İŞKOLU

4- SENDİKAL FAALİYETTE ANA İLKELER

BÖLÜM 2 – ÜYELİK

5-ÜYELİK KOŞULLARI

6-ÜYELİK HAK VE BORÇLARI

7-ÜYELİĞİN KAZANILMASI

8-ÜYELİK İŞLEMLERİ

9-ÜYELİKTEN ÇEKİLME

10-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

11-ÜYELİKTEN DÜŞME

12-ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI

BÖLÜM 3 – SENDİKANIN ORGANLARI

13- TANIM

A- MERKEZ GENEL KURULU

14-TANIM VE YAPISI

15-GÖREV VE YETKİLERİ

16-TOPLANTI ZAMANI

17-TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

18-TOPLANTI ÇAĞRISI

19-ÇALIŞMA KURALLARI

20-SEÇİM VE KONGRE SONUCU İŞLEMLER

21- ORGANLARDA GÖREV ALMANIN ŞARTLARI

B-MERKEZ YÖNETİM KURULU

22-TANIM VE YAPISI

23-ORTAK GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARI

24-ÇALIŞMA KURALLARI

25- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÜVENCELERİ

26- GENELBAŞKAN

27- GENEL SEKRETER

28- GENEL MALİ SEKRETER

29- EĞİTİM SEKRETERİ

30- TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ

C-MERKEZ DENETİM KURULU

31-TANIM VE KURULUŞU

32-ÇALIŞMA KURALLARI

33-GÖREV VE YETKİLERİ

D- MERKEZ DİSİPLİN KURULU

34-TANIM VE KURULUŞU

35-GÖREV VE YETKİLERİ

36-DİSİPLİN CEZALARI

E-DİĞER ORGANLAR

37- BAŞKANLAR KURULU

38- UZMANLAR VE BÜROLAR

BÖLÜM 4 -TUTULACAK DEFTER VE KAYITLARLA MALI İŞLEMLER

39- MAL BEYANI

40- TUTULACAK DEFTER – DOSYA VE KAYITLAR

41- GELİRLER

42- GİDERLER

43-GİDERLERİN UYGULANMASINDAKİ KURALLAR

44-YILLIK BİLANÇO VE DÖNEM RAPORLARI

45-GELİRLERİN KORUNMASI

BÖLÜM 5-ŞUBELER

46-ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI VE KAPATILMASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

47-ŞUBE GENEL KURULLARI

48-ŞUBE GENEL KURULLARININ TOPLANTILARI

49-ŞUBE GENEL KURULLARİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

50-ŞUBE YÖNETİM KURULU

51-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

52-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA KURALLARI

53-GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

54-ŞUBE DENETİM KURULU

55-ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

56-ŞUBE DİSİPLİN KURULU

57-ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

BÖLÜM 6 -SON HÜKÜMLER

58-YÜRÜRLÜK

59- KURUCULAR

BÖLÜM 1

KURULUŞ

Madde 1 – Sendikanın Adı ve Merkezi:

Sendikanın adı TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI’ dır. Kısaltılmış olarak TÜRK DENİZ-İŞ adı da kullanılır. Genel Yönetim Merkezi (İstanbul, Karaköy Rıhtım Caddesi, Denizciler Sokak Denizciler Merkezi No:5) dir.

Sendikanın adı ve genel yönetim merkezi ancak, merkez genel kurulunun kararıyla değiştirilebilir.

Madde 2- Sendikanın Faaliyet ve Amaçlan

Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur ve bu faaliyetlerden yararlandırılmada üyeler arasında tam bir eşitliğe uyar. ‘

a)Toplu İş Sözleşmesi akdetmek,

b)Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, ara bulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

c)Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden örf ve adetten doğan hususlarda çalışanları tem- silen veyahut yazılı başvuruları üzerine, toplu iş sözleşmesinden ve hizmet akitlerinden doğan haklan ile sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak, üyeler için sosyal amaçlı çalışmalar yapmak,

d)Greve karar vermek ve yönetmek,

e)Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak,

f)Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

g)İşçilerin mesleki bilgilerini arttıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak,

h)Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak,

ı) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak,

i)Üyelerinin refah ve mesleki menfaatlerini herhangi bir şekilde ilgilendirecek her konu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

j)Gaye ve görevinin gerektirdiği her türlü mülk edinmek,kiraya vermek

Madde 3 – Kuruluşun Niteliği ve Kapsadığı İşkolu

T.C. Anayasası’nın ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun belirlediği genel hükümler çerçevesinde ulusal bir işçi kuruluşu niteliğindeki sendika, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası 4.maddesinin 1.bendinde belirtilen 16 nolu iş kolu işkolunun tamamlayıcısı ve yardımcısı olan iş ve işyerlerinde Türkiye çapında faaliyet gösterir. Sendika, Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ) ile International Transport Workers Federation (ITF) üyesidir.

Gemi ve benzeri araçlarla, denizlerde, göllerde, nehirlerde her türlü eşya, hayvan akaryakıt, doğalgaz, araç ve insan taşınması; liman hizmetleri, römorkaj, palamar, ikmal ve kılavuzluk, kurtarma, tahlisiye, güvenlik, araştırma, liman inşa ve onarım ve tarama hizmetlerinde ve işlerinde; şehir, körfez, göl ve nehir iskelelerinde çalışan iskele görevlerinde, dalgıçlık hizmetlerinde; bu işlerin yapılması için karada kurulan tesislerde; deniz acentelerinde; deniz taşımacılığı esas işkolunun tamamlayıcısı ve yardımcısı olan iş ve işyerlerinde; büro vesair hizmetlerde çalışanlar, sendikanın faaliyet göstereceği işkolu kapsamında çalışanlar, sendikanın faaliyet göstereceği işkolu kapsamında olup, sendika çatısı altında teşkilatlandırılırlar.

Madde 4- Sendikal Faaliyette Ana ilke:

Sendika, amaçlarını gerçekleştirmede, T.C. Anayasası’nın 14 üncü maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemeyeceği gibi, yönetim ve işleyişleri, Anayasada belirlenen Cumhuriyet niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. Amaçlan dışında faaliyette bulunamaz ve siyasi partilerin adını, amblemini, rumuz ve işaretlerini kullanamaz.

Sendika veya şubelerinin yöneticileri, mahalli idareler ve Milletvekili seçimlerinde aday olabilirler. Ancak Sendika veya Şube organlarındaki görevleri, adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde Sendikadaki görevleri son bulur. Milletvekili seçilememesi halinde herhangi bir onaya tabi olmaksızın üç ay içerisinde müracaat etmesi halinde eski görevine dönebilirler. Üç aylık sürenin geçmesi halinde eski görevine iade talebinde bulunamaz ve herhangi bir hak talep edemez.

BÖLÜM 2

ÜYELİK

Madde 5- Üyelik Koşulları:

Sendikaya üye olabilmek için:

a)İşbu Ana tüzüğün 3.maddesinde belirtilen işler de, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası’na göre işçi niteliğinde çalışır olmak,

b)Mahkemece kamu haklarından men edilmemiş olmak

c)Aynı işkolunda farklı işyerlerinde çalışmak koşuluyla birden çok sendikaya üye olunabilir.

d)Ana tüzüğün 10.maddesinde belirtilen davranışlardan uzak bulunmak,

e)15 yaşını bitirmiş olmak, şarttır.

Madde 6- Üyelik Hak ve Borçları:

a)Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üyelikte kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

b)Üyeliğe kabul kararında, üyelerle ilgili iş ve işlemlerde, sendikanın faaliyetinden doğan hak ve borçlarla, görevlerin dağıtımında ve genel olarak sendika ile üyeler arası ilişkilerde, cins, renk, ırk, dil, din, mezhep, inanç ve Anayasa’da belirlenen ilkelere aykırı olmamak koşuluyla siyasal görüş ve siyasal parti ayırımı yapılamaz.

c)Sendika üyesi, ana tüzükten, mevzuattan, mesleğin örf ve adetlerinden doğan haklarını kullanmada, borçların yerine getirmekte, sendikal faaliyetlerden ve bu faaliyetle” sonucu elde edilen haklardan yararlanmada eşittir.

d)Yasanın emredici kuralları ve Ana tüzük hükümleri ile aranan nitelikleri bulundurmak koşuluyla, organlarda görev almak üzere adaylığını koymakta, mevzuatın ana tüzüğün ve genel olarak demokratik kurallarla Anayasa’nın öngördüğü ilkeler çerçevesinde, dilediğini desteklemek ve seçmekte, düşüncelerini belirtmekte serbesttir.

e)Sendikaya yazılı olarak üyelik isteğinde bulunanlar, sendika ana tüzüğünü okuyarak işbu tüzükten doğan tüm sorumluluk ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.

Madde 7- Üyeliğin Kazanılması:

On beş yaşını dolduran ve 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar üye olabilir.

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve üye kayıt fişlerini Şube sekreterliğine vermesi ve Şubenin olumlu görüşü ile Sendika Merkez Yönetim Kuruluna sunularak Merkez Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul kararı ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

Madde 8 – Üyelik İşlemleri:

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin bir nüshası Genel Merkeze gönderilir ve bir sureti de Şubede muhafaza edilir. e- devlet sistemi üzerinden başvuran üyenin ayrıca şubelerde bulunan Sendika üye kayıt defterine kaydı yapılır ve imza alınır.

Genel Merkezin “Üyeliğe Kabul” kararı tarih ve numarası bu deftere ve şubede kalan giriş fişi suretine genel merkezin bildirimi ile birlikte işlenir.

Sıra numarası verilen üye giriş fişleri Genel Merkez ve Şubelerde üye kabul tarihine göre düzenli bir biçimde saklanır.

Üyelik sıra numarası taşıyan resimli üyelik kartı tanzim edilerek üyeye verilebilir.

Madde 9 – Üyelikten çekilme:

Her üye, e- devlet sistemi üzerinden yapacağı bildirimle üyelikten çekilebilir. Üyelikten çekilme, e-devlet sistemi üzerinden yapılan başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur ve bu süre sonuna kadar üyelikten doğan hak ve borçlar devam eder. Çekilenin bu bir aylık süre içersinde bir başka sendikaya üye olması halinde, yeni sendika üyeliği, bu sürenin bitiminde kazanılmış olur

Madde 10- Üyelikten Çıkarılma:

a)Sendika ana tüzüğünde öngörülen hükümlerle, Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davrananlar,

b)Sendikayı yıkıcı, bölücü ve parçalayıcı faaliyetlerde bulunanlar,

c)Sendika üyeleri arasında bölücü faaliyetlerde bulunan ve huzursuzluğa neden olanlar,

İşçi sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

İşçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona erdirmez.

İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez.

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

Madde 11- Üyelikten Düşme:

a)Ana tüzükte belirli üyelik koşullarından bir veya bir kaçını kaybedenlerin,

b)Genel olarak yasada belirlenen “Sendika üyeliği” niteliğini kaybetmiş bulunanların,

c)İşçi olarak çalışmakta iken bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûl aylığı veya toptan ödeme alarak işten ayrılan ve çalışmaya devam etmeyenlerin,

d)İşkolunu değiştirenlerin,

Sendika üyeliği ile varsa Sendika ve Şube organlarındaki üyelik ve görevleri de kendiliğinden sona erer.

e)Üyelik aidatını üç ay süreyle üst üste ödemeyip de, Merkez Yönetim Kurulunun yazılı ihtarına rağmen verilen süre içinde de ödemeyenlerin üyelik kayıtları bir başka işlem gerektirmeksizin kendiliğinden düşer.

f)Sendika üyesi işçinin işsiz kalması veya sendikanın faaliyette bulunduğu iş kolunda kalmak koşuluyla bir başka işe geçmesi, Sendika üyeliğini etkilemez Bu başka iş gerektiriyorsa eski Şubeden yeni Şubeye üyelik nakli yapılır.

Madde 12- Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması:

Sendikaya üye bulunanlardan:

a)Sendikanın ve Şubelerin yönetim, denetim ve Disiplin kurullarında görev alan ve bu nedenle işyerlerinden ayrılmış bulunanların,

b)Mevzuat gereği bir işletme veya kurumun yönetim ve benzeri organlarında işçi temsilcisi sıfatıyla görev alanların, sendika üyelikleri devam eder.

c)Askerliği meslek edinmemiş bulunanların silâhaltında bulundukları sürelerde ise üyelik ilişkisi askıda kalır ve işyerlerine döndükleri anda başkaca bir işlem gerektirmeksizin üyelikleri devam eder.

d)Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece

Sendika üyelikleri devam eder.

BÖLÜM 3

SENDİKANIN ORGANLARI

Madde 13- Tanım:

(1) Kuruluşun ve şubelerinin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Bu organlardan genel kurul dışında kalanların üye sayıları üçten az dokuzdan fazla; konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz. Genel kurul dışındaki organlara asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

(2) Kuruluşlar ihtiyaca göre başka organlar da kurabilir. Ancak genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

(3) Kuruluşların genel kurul dışındaki organlarına seçilebilmek için 6356 sayılı kanunun 6 ncı maddede aranan şartlara sahip olmak gerekir. Bu şartlara sahip olmayan birinin seçildiğini tespit eden valiliğin veya Bakanlığın başvurusu üzerine mahkeme, bu kişinin görevine son verir. Mahkemenin kararı kesindir.

(4) Genel kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları ile açılan ve kapatılan şubeler, ilgili valiliğe bildirilir ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ilan edilir.

(5) Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin 6356 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaları hâlinde görevleri kendiliğinden sona erer.

(6) Kuruluş ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri hâlinde kendiliğinden son bulur.

(7) Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemişse, genel kurul dışında kalan organlar için; toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur

Sendika faaliyet ve amaçlarının gerçekleştirilmesi ve tüzel kişiliğin temsili, aşağıdaki organlar eliyle yerine getirilir.

A-Zorunlu Organlar:

a)Merkez Genel Kurulu

b)Merkez Yönetim Kurulu

c)Merkez Denetim Kurulu

d) Merkez Disiplin Kurulu

B-İstişari organlar

a) Başkanlar Kurulu

b) Teknik Bürolar

C-Şubeler:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

A- MERKEZ GENEL KURULU:

Madde 14- Tanım ve Yapısı:

Merkez Genel Kurulu Sendikanın en yüksek ve yetkili temel karar organı olup, sendikaya bağlı Şubeler Genel Kurullarınca seçilen 200 delege ve Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Bu 200 delege, Merkez Genel Kurulunun olağan toplantısından en az 90 gün önceki tarihte mevcut aidatlı sendika üye sayısına bölünmek suretiyle, Şubeler bünyesindeki aidatlı üye sayılarına oranla Şubelerce merkez Genel kuruluna gönderilecek delege sayıları tespit edilir. Şubeler genel kurullarınca bu tespite uygun olarak yeterince seçilmiş delegeler aldıkları oy sayıları gözetilmek suretiyle sıralanarak merkez genel kuruluna davet edilir. Oyları eşit bulunan delegeler arasında kura çekilerek tespit yapılır.

Merkez Genel Kuruluna seçilmeleri kesinleşen delegelerin “Merkez Genel Kurulu Delege” sıfatları, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delegelik seçimine kadar devam eder.

Madde 15- Görev ve Yetkileri:

Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri, aşağıda gösterilmiş olup, bu görev ve yetkiler başka kurullara devredilemez.

a)Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

b)Anatüzüğün kabulü ve gerekli değişikliklerin yapılması,

c)Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Raporları ile Bilanço ve Hesap Raporlarının görüşülüp karara bağlanması. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,

d)Sorumluluk kararı verildiğinde, sorumlu görülen üyeleri hakkında müteselsilen veya münferiden yasal yollara başvurulması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi,

e)Yeni dönem, bütçesinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,

f)Taşınmaz malların satın alınması, var olan taşınmazların satılması, kiralanması, taşınmaz veya araç ve sair menkul alımlarında banka veya finans kuruluşlarından kredi alabilmesi, bu hususlara ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verebilmesi

g)İşçi konfederasyonuna ve uluslararası işçi kuruluşlarına üye olarak katılmaya veya üyelikten çekilmeye karar verilmesi,

h)Aynı işkolunda kurulu bir başka sendikaya katılmaya bir başka sendikayla birleşmeye veya başka sendikaların birleşme ve katılma isteklerini kabul veya redde karar verilmesi;

ı)Sendikanın feshi ve tasfiyesi halinde tüzel kişiliği sona eren Sendikanın malvarlığı üyesi

bulunduğu üst kuruluşa devredilir

i) Üyelik ve dayanışma aidatlarının yasal sınırları içinde belirtilmesi,

j) Merkez ve Şubelerin temel organlarında görev alan üyelerin ücret, ödenek yolluk ve her tür tazminatların tayin ve tespiti,

k)Sendikada ve şubelerde geçici olarak görevlendirilecek sendika üyelerine verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti,

l) Genel Merkez Yönetim Kuruluna herhangi bir gerekçe ile şube açmada, şube kapatmada ve şubelerin birleştirilmesinde yetki verilmesi,

m) Disiplin kurulunun raporları çerçevesinde üyelikten çıkarmaya karar verilmesi,

n) Merkez Yönetim Kurullarınca, yasa ve ana tüzük çerçevesinde amaçların gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin yönlendirilmesi için gerekli ilkelerin kararlaştırılması,

o) Üst kuruluş delegelerinin seçilmesi,

Madde 16- Toplantı Zamanı:

Merkez Genel Kurulu, her dört yılda bir Olağan ve Merkez Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Merkez Genel Kurulu delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konularını öncelikle görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez. Ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

Madde 17- Toplantı ve Karar Yeter Sayıları:

Merkez Genel Kurulu olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunamazsa, en çok 15 gün sonrası için tespit edilen ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıda dahi katılanların sayısı, delegeler tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Merkez Genel Kurulunda ayrıcalığı açıkça belirlenen konular dışındaki tüm kararlar, toplantıya katılan delegelerin çoğunluk oylarıyla alınır.

Sendikanın feshine veya başka bir sendikaya iltihakkına karar verilmesi için merkez genel kurulunun delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun 1 ‘inci toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

1 ‘inci toplantı için yeterli nisap sağlanamazsa işbu tüzük hükümlerine göre yapılacak 2’inci toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile fesih veya iltihak kararı alınabilir.

Sendikanın feshine karar verilmesi, infisahı veya kapatılması halinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 32’incı maddesi uygulanır.

Madde 18-Toplantı Çağrısı:

a)Olağan ve olağanüstü toplantılar için genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, Merkez Yönetim Kurulunca, Şubelerin son genel kurullarının delege seçim tutanaklarına göre tespit edilerek toplantıdan en az (15) gün önce iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporları, yeminli mali müşavir raporu ile Denetim ve Disiplin Kurulu raporları ve gelecek döneme ait bütçe teklifi eklemek ve toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle adına yapılacak yazılı tebligatla çağrılır.

Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

İşbu tebligatta ilk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunmaması halinde ikinci toplantının günü ve saati ile yeri de belli edilir.

Seçimle ilgili bir gündem maddesi varsa pazar gününün seçimlere ayrılmasını sağlamak üzere kongre çalışmalarını tamamlayacak şekilde gün tespit edilir.

b)Genel kurul toplantı çağrısı, ayrıca şube merkezlerinde ve işyerlerinde işverence sağlanmış özel ilan tahtaları varsa şube yönetim kurullarınca tüm üyelere duyurulur.

c)Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile toplantı gündemi ve

kararlaştırılan günde yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve

yeri, ilk toplantı gününden en az on beş gün önce Valiliğe ve mahalli Mülki Amirliğe bildirilir.

Valilik ve mahalli mülki amirliğe yapılacak bildiriler, iki nüsha delege listesi/üye ile toplanacak

genel kurullarda iki nüsha üye çizelgesi/ ve genel kurulun çağrılmasına ilişkin yönetim kurulu

kararından birer nüsha eklenir.

d)Gündemde seçimlere ilişkin bir madde varsa toplantıdan en az 15 gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen 2 nüsha liste ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk bulunmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazı, yetkili seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt belgeleri getirip incelemek suretiyle ve varsa noksanları tamamlattıktan sonra seçime katılacak delegeleri belirleyen liste ile diğer hususları onaylar. Onaylanan listeyle genel kurul toplantısına ilişkin diğer bilgiler genel kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce sendika binasında asılmak suretiyle ilan edilir. Üç günlük ilan süresince listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenip kesin olarak karara bağlanır.

e)Genel Kurulun toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi akşamına kadar sonuçlandırılmasını ve seçim-lerin ertesi gün olan pazar gününün 09-17 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

f)Delegelere yapılacak tebligatlarla raporlar tesliminin, imza karşılığı yapılamaması halinde üyenin kayıt fişinde bildirdiği adrese iadeli taahhütlü mektupla tebliğ, Sendikaya ait mesaj sistemi ile mesaj gönderimi veya e-posta adresine yapılacak bildirim esastır.

Madde 19- Çalışma Kuralları:

Olağan veya olağanüstü toplantı çağrısı olan Merkez Genel Kurulu, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde

a)Genel Kurula katılma hakkı bulunanları gösteren kesin delege çizelgeleri, delegelerce, kimlik kontrolü yapılmak ve tek tek imzalatılmak suretiyle toplanır.

b)Belirtilen toplantı saatine ve geçirilen uygun bir süreye rağmen toplantı yeter sayısına ulaşılmamışsa, durum bir tutanakla saptanıp, kapı görevlileri, yönetim kurulu üyeleri ve varsa seçim kurulunca imzalanarak dosyasına konulur ve toplantı ertelenir.

c)Toplantı yeter sayısı sağlandığında genel kurul delegelerin adları okunmak suretiyle yapılacak yoklamayla ve çoğunluk tespiti yapılarak Genel Sekreterce açılır.

d)Genel Kurulu yönetmek üzere Genel Kurulun açık oylamasıyla seçilecek olan “Divan” bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportörden oluşur. Divan üyeleri aday gösterilen delegeler arasından veya kardeş işçi sendikalarıyla, üst işçi kuruluşu üye ve yöneticileri arasından veya dışarıdan kişiler seçilebilir.

Ancak kongre divanında merkez yönetim, denetim ve disiplin kurullarında üyeliği ve görevleri sürmekte olanlar aday gösterilemez ve seçilemezler.

e)Çağrıda belirtilen gündem, divan başkanlığınca genel kurulun açık oyuna sunulur. Genel Kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı önergesi ile gündeme yeni maddeler eklenir.

Seçim maddesi bulunmayan gündeme seçimle ilgili ilave yapılamaz.

f)Genel Kurul, çalışmalarını kongreye katılmış delegeler arasından açık oylama ile seçeceği “Komisyonlar” görevlendirerek düzenleyebilir.

g)Genel Kurulda divan ve komisyonların seçimi dışında yapılacak tüm seçimler, kapalı oy ve açık sayımla belirlenir. Bu seçimlerin dışında genel kurulda aksine karar alınmadıkça tüm kararlar açık oylama ve sayımla alınır.

h)Yoklamadan, seçimlere ve genel kurulun kapanışına değin tüm işlemler, yapılan öneriler ve alınan kararlar, noterden onaylı” Genel kurul Karar Defteri”ne divan raportörlerince yazılır ve gerekli belgelerin her sayfası divan üyelerince imzalanarak seçilen merkez yönetim kuruluna teslim edilir.

Madde 20 – Seçim ve Kongre Sonucu işlemler:

a)Genel kurul dışındaki merkez zorunlu organlarına, aday olanların genel kurul divanı oluşur oluşmaz ve en geç genel kurulun 1’inci günü 12’ye kadar Divan başkanlığına başvurmaları ve bu yazıya zorunlu organlara seçilmelerinde bir sakınca bulunmadığını kanıtlayan sabıka kayıtları, nüfus cüzdan fotokopileri ile işçilik sürelerini belirten belgeleri eklemeleri zo-runludur. Adaylık başvurularını süresinde yapmayan ve anılan belgeleri ibraz edemeyenlerin adaylık başvurulan geçersiz sayılır.

b)Tüzüğün 22.maddesinde görev ve yetkileri belirtilmiş bulunan yönetim kurulu asil üyelikleri için seçimlere aday olarak katılma isteğinde bulunanlar, aday oldukları görevi açık ve tek olarak belirtmek zorundadırlar. Ancak, yönetim kurulu yedek üyeliklerine aday olanların görev yeri belirtmelerine gerek yoktur.

Denetim ve Disiplin Kurullarına aday olacaklar ise, asil veya yedek ayrımı yapmaksızın bu kurulların üyeliklerine adaylıklarını koyarlar.

Adayların belirlenmesinden sonra Divan Başkanlığı tüm adayların adlarını adayı oldukları kurullara ve görevlere göre ortak bir oy pusulası biçiminde tanzim edip yeterince çoğaltılarak seçim kurulu başkanına sunar.

Bu oy pusulalarının hazırlanması için yeterli ödenek merkez yönetim kurulunca sağlanır ve gereken yardımcı görevliler divan başkanının emrine verilir.

c)Kurulların asil ve yedek adayları, divan başkanlığınca açıklandıktan ve sandık gözetimi seçim sandık kurulu oluştuktan sonra oylama işlemi, delegelerin nüfus cüzdanı, üyelik veya delegelik kimlik kartı kontrol edilerek kesin delege listesindeki adı karşısı imzalatılmak suretiyle yapılır. Seçimlere ayrılan pazar günü saat 09 ile 17 arasında oy verme işlemi yapılır.

Bu saatler arasında gelen her delege oy kullanabilir ancak saat 17 olduğu halde daha önce gelip de oy vermek üzere hazır bulunanlar varsa bunlara da oyları kullandırılır. Tüm delegelerin oylarını kullandığı seçim sandığı kurulunca saptandığında yasanın 14. maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.

d)Seçim sonuçları bu husustaki yönetmelik esaslarına göre bir tutanakla saptanarak seçim sandık kurulunca imzalanır. Kesinleşen seçim tasnif tutanağı genel kurul toplantı tutanağı sonuna eklenir.

e)Genel Kurul Tutanağının bir örneği ile Sendika organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlikleri, adresleri, meslek ve sanatları varsa Tüzükteki değişiklikleri Genel Kurulu izleyen 15 gün içinde Merkez Yönetim Kurulunca İstanbul Valiliği ve Sendikalar Masasına bildirilir gönderilir.

Madde 21 – Organlarda Görev Almanın Şartları:

Merkez ve Şubelerin Genel Kurul dışındaki organlarına seçilebilmek için Genel Kurula delege sıfatıyla (Üye ile yapılan Genel Kurula üye sıfatı ile) katılma hakkı bulunmak şart olup bu şartlar dışında:

b)T.C. yurttaşı olmak,

c)Medeni hakları kullanmaya yetkili bulunmak,

d)Kamu görevlerinden yoksun edilmemiş bulunmak,

e)Türkçe okur-yazar olmak,

f)Devletin ilkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğü ve Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlükler zararına veya ırk, dil, din, mezhep sınıf ve bölge ayrılığına dayanarak, nitelikleri Anayasa’da belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla suç işleyip, hüküm giymemiş olmak,

g)Genel olarak zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymemiş olmak,

İstimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından birisiyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak,

h)5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak

ı)Çalışma süresinin saptanmasında bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik kuruluşlarının kayıtlarında yer alan toplam gün sayısı geçerlidir.

Yurt dışında çalışılmış süreler varsa bu sürelerin en çok 5 yılı kabul edilebilir.

Şubeler zorunlu organları için ise halen iş kolunda fiilen çalışmakta olmak şarttır.

i) Sendikanın merkez ve şubelerinin zorunlu organları bir bütün olup genel kurul delegeleri hariç bu organların birisinde asil üyeliğe seçilmeleri halinde önceki görevleri kendiliğinden sona erer.

B- MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 22- Tanım ve Yapısı:

Mevzuat ve iş bu ana tüzük hükümleri çerçevesinde, Sendikanın Yönetilmesi, temsili, amaç ve faaliyetlerin gerçekleşmesi, genel kurul kararlarının uygulanması ve uygulamaya ilişkin kararların alınıp etkinliğinin sağlanması ile görevli ve yetkili olmak üzere Sendika Merkez Genel Kurulunca görevleri belirtilmek suretiyle seçilen: Genel Başkan,Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Teşkilatlanma Sekreteri, Eğitim Sekreterinden oluşur.

Merkez Genel Kurulu Merkez Yönetim kurulunun 5 asil üyesine ilaveten görev belirtmeksizin 5 de yedek üye seçer.

İki Olağan Genel Kurul Dönemi arasında Yönetim Kurulu Asil üyeliklerinde, herhangi bir nedenle boşalma olduğunda, Merkez Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin görev ve sorumluluklarını göz önüne alarak, bu göreve mevcut asil yönetim kurulu üyelerinden birini getirir ve noksan üyeliğe en çok oy almış yedek yönetim kurulu üyesini çağırır.

Madde 23 – Ortak Görev-Yetki ve Sorumlulukları:

a)Merkez Yönetim Kurulu mevzuatın ve Anatüzükle genel kurul kararlarının ve mesleki örf ve adetlerle üyelerin ortak yararlarının gerektirdiği kararların alınmasında Genel Başkan ile birlikte ve bu kararların uygulanmasında anatüzükle belirlenen iş bölümü çerçevesinde çalışır.

Ancak gerek kararların alınmasında, gerekse uygulanmasından doğacak her türlü sonuçlardan dolayı, merkez yönetim kurulunun tüm üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

b)Merkez Yönetim Kurulu, en az 15 günde bir salt çoğunluğuyla yapacağı toplantıda Genel Başkanın tespitine uygun olarak Genel Sekreterlikçe hazırlanan gündem çerçevesinde sendikal faaliyetleri görüşür ve uygulamaları gözden geçirerek yönlendirir.

c)Toplu iş Sözleşmesi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince yapılacak toplu iş sözleşmesinin ilkelerini saptar, gerekli çalışmalar için görevliler seçer, bu çalışmaların sonucu taslağı görüşür ve kabul eder, sözcüleri tayin eder. Toplu iş Sözleşmesi çalışmalarının başlangıcından sonuçlanmasına değin gerekli tüm işlemleri yürütür ve sonuçlanan sözleşmeyi kabul ve imza eder.

d)Grev kararı verir ve kaldırır, ilan edilen grevin yönetimi ve yönlendirilmesini üstlenir.

e)Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını izler, gereken başvuruları yapar ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayıcı önlemler alır.

f)Toplu iş Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda yasal yollara başvurur,

g)Çalışma hayatından, mevzuattan örf ve adetten doğan hususlarda üyeleri temsilen veyahut yazılı başvuruları üzerine, hizmet akillerinden doğan hususlarda ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açılmasına ve açılan bir davadan ötürü husumeti kabule karar verir.

h)Yasaya göre toplanan kurulların temsilcileri ile kamu iktisadi teşekkülleri ve iştiraklerine yönetim kurullarına katılacak işçi üyesi seçer.

ı)Merkez Genel Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak yeni şubeleri kurar, kapsamını ve merkezi ile teşkilatını belirler, yeni şubenin ilk olağan genel kurulunun toplanmasına kadar şubeyi yönetecek geçici organları tayin yoluyla oluşturur; ilk genel kurulunun toplanmasını sağlar, kapatılmasına karar verilen şubelerin tasfiye işlemlerini yaptırır.

Yönetim Kurulu uygun gördüğü haller ile zorunlu organların asil üyeliklerin boşalması ve yedeklerle dahi doldurulamaması, bu organlara işten el çektirme zorunda bulunması gibi zorunlu durumlarda şubelerin genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırır,

i)Sendika hükmü şahsiyetini temsil eder.

J) Sendika adına ve sendikayı temsilen her türlü yetkiyi haiz vekâletname vermek üzere, üyelerinden birkaçına yetki verir,

k)İşçilerin genel ve mesleki bilgilerini arttıracak, ulusal birikim ve yatırımın gelişmesine hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlenmesine karar alır ve bunların yönetilip yönlendirilmesi için görevli seçer,

l)Üyelerin yararlanması amacıyla sağlık ve spor tesisleri, kütüphane ve basın, yayın ile ilgili üniteler kurar ve yönlendirir, üyelerin boş zamanlarını değerlendirecek imkanları sağlar ve yönetir.

m)Genel olarak, mevzuatın ve ana tüzüğün faaliyet ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken kararlan alır, uygular veya uygulatır. Zorunlu organlar ile diğer organların ve tüm büroların, şubelerin, kurulların çalışmalarını, şubelerin delege seçimlerini vesair faaliyetleri düzenleyici iç yönetmelikleri kabul eder, değiştirir,

Sınaî ve iktisadi kuruluş ve iştiraklere kanuna uygun olarak yatırımlar yapar.

n) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar verir ve gündemi belirler, genel kurul öncesi ve sonrası gerekli çağrı ve tüm işlemlerle ilgili kararlan alır ve uygular.

o)Sendika amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı komiteler kurar, görevlileri tayin eder ve

yönetmelikleri hazırlayıp kabul eder,

ö)Sendika ve şubelerde çalışacak ücretli personel ile sözleşmeler yapar, ücret, sosyal hak vesair ödenek ve yolluklarını tayin eder, işlerine son verir, çalışma şartlarını belirler.

p)Bütün bu faaliyetler ve işlemlerin gerekli kıldığı giderleri, Genel Kurulca kabul edilen bütçe çerçevesinde tayin eder, fasıllar arasında aktarma yapar, harcama yetkisi verir, yapılan harcamaları denetler, tartışır, kabul veya red eder, faaliyetlerin gerekli kıldığı gayrimenkulleri kiralar veya mevcutları kiraya verir. Gayrimenkullerin onarım veya tadilatını yaptırır, genel kurul kararına uygun olarak gayrimenkul satın alınmasına veya satılmasına karar verir, kanuna uygun bağışları kabul veya red eder,

r) Denetleme, Disiplin kurullarına sunulacak devre raporları ile genel kurula sunulacak hesap raporlarını hazırlar, karara bağlar, yeni dönem bütçesini hazırlar,

Sendikal faaliyetlerin ifası ve genel olarak yasa ve ana tüzüğün belirttiği amaçların gerçekleşmesi için gerekli menkul ve demirbaşları satın almaya karar verir. Bunun için satın alma şartlarını tayin eder, mevcut menkul ve demirbaşların satış veya terkinine karar verir, satış sureti ile değerlendirilmesi mümkün görülmeyen demirbaşların imhasına karar verir ve kaydı silinen demirbaşların bir listesini ilk toplanacak merkez genel kuruluna sunar,

s) Genel kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlar,

ş) Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapılması için gerekli kararları alır.

Madde 24- Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Kuralları:

a)Merkez Yönetim Kuruluna seçilenler, seçilmelerini izleyen üç ay içinde, işyerlerinden sürekli veya izinli ayrılmak ve yönetim kurullarındaki görevleri süresince, tüm çalışmalarını sendikadaki görevlerine ayırmakla yükümlüdürler.

b)Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ana tüzük ve genel kurul kararlan uyarınca genel başkanın emir ve talimatları çerçevesinde her gün sendikadaki görevleri başında bulunurlar. Hazırlanan iş ve çalışma programına uyarlar. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri geçerli ve zorunlu özürleri olmadıkça ve bu konuda genel başkanın izni bulunmadıkça görevleri başından ayrılamazlar. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri göreve devam çizelgesi genel başkanın denetimi altında tutulur.

Yazılı davete rağmen geçerli ve zorunlu özürleri bulunmaksızın ve izin almaksızın merkez yönetim kurulu toplantılarına bir ay içinde iki kez ve bir yıl içinde 3 kez katılmayan üyelerin durumu merkez yönetim kurulu kararı ile tespit edildiğinde görevleri kendiliğinden sona erer. Ve yedekleri merkez yönetim kurulu kararı ile göreve çağrılır.

Merkez yönetim kurulu üyelerinin ücret hak edişleri göreve devamsızlıkları ile ilgilidir. Devamsızlık hallerinde ücret kist suretiyle yani katıldıkları toplantılar kadar ödenir ve görevi ihmal nedeniyle yetkili kurullar toplantıya genel başkan tarafından çağrılır.

c)On beş günde bir Genel Başkan veya Genel Sekreterin çağrısı üzerine, genel olarak işlem iş programları ve faaliyetleri görüşmek üzere salt çoğunlukla toplanır. Çoğunluk bulunamazsa, toplantı bir başka güne ertelenir.

Ancak karar alınması için toplantı yeter çoğunluğunun bulunması zorunludur.

d)Toplantıda kararlar, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitlenmesinde, genel başkanın katıldığı yan, çoğunlukta sayılır.

e)Tüm kararlar, karar defterine toplantı tarihine göre yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara katılmayan veya çekimser kalanlar, katılmama nedenlerini belirterek imzalarlar.

f)Yönetim kurulunun ayrılmalar veya başka nedenlerle boşalması halinde yedek üyelerden ilk sırada yer alandan başlamak üzere genel başkanın uygun görmesi ve gerek duyması halinde genel başkanın yazılı daveti üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliği tamamlanabilir.

g)Yönetim Kurulunun üye sayısı, ayrılmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesine karşın üçte ikiden aza düşmüşse, kalan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, genel başkan veya denetleme kurulu üyeleri merkez genel kurulunu, bir ay içinde, olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

h)Şube yönetim kurullarındaki üye sayısının üçte ikiden aşağı düşmesi ve yedeklerin getirilmesine karşı doldurulmaması karşısında, Şube Genel kurulunun toplantı işlemleri, genel başkan, merkez yönetim kurulu veya merkez denetim kurulunca aynı süre içinde yapılır.

i)Belirli süre içinde merkez ve şube genel kurullarının, yetkili organlarca toplantıya çağrılmaması karşısında üyelerin yerel iş mahkemesine başvurma hakları saklıdır.

Madde 25 – Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin Güvenceleri:

a)Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Şubelerin Yöne tim Kurullarınca seçilmiş olup da ana tüzüğün 44/c maddesindeki şartlar ile tüm mesailerini işyerlerinden ayrılmak suretiyle sendikal faaliyetlere hasredecek olanların

Tüm ücret, ikramiye ve ücrete ilişkin hakları ile yolluk, ödenek, sosyal yardım ve tazminatları merkez genel kurulunca kabul edilen bütçeye göre (bütçe ve ödenek konan miktar ve makamlarla sınırlı olarak) sendikaca ödenir. Kabul edilen bütçeye göre Sendikanın mali durumunun elvermemesi nedeni ile ödeme yapılamaması halinde görev yaptığı sürece fiilen ödenen bedele göre ödeme yapılır. Görev süresi bittikten sonra bütçede tahmini olarak belirlenen ücret kadar geriye yönelik olarak talepte bulunulamaz.

Bu üyelerin görevleri süresince bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarına ödemeleri gerekli primleri ve aidatları da sendikaca karşılanarak hastalık, yaşlılık ve emeklilik hakları da devam ettirilir.

Ancak görevlerini ücretsiz olarak ve işyerindeki işinden ayrılmadan yapacak olan şube yönetim kurulu üyeleri bu maddenin (c) ve (d) bendinde yazılı izin haklarından yararlanırlar.

b)Sendika Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurullarında ücretli olarak görev yapan başkan ve üyelerinin, göreve yeniden aday olmamaları veya aday olup da seçilememeleri , hastalık, maluliyet, emeklilik ve yaşlılık aylığı tahsisi gibi nedenlerle veya görevlerinin hizmet süresi içinde veya sonunda her hangi bir nedenle son bulması hallerinde, görevlerine disiplin hükümleri gereğince yetkili kurullarca son verilmemiş olması kaydıyla kendilerine, görevlerinin ölüm nedeniyle son bulmuş olması halinde kanuni varislerine Türkiye Denizciler Sendikasının merkez ve şubelerinin yönetim kurullarında 10 Ekim 1992 tarihinden sonra ücretli olarak çalıştıkları her yıl için, görevden ayrıldıkları tarihte her türlü yan ödemeler, ikramiye ve sosyal yardımlarla ikramiyeler dahil almakta oldukları brüt ücretlerinin otuz günlük tutarı kıdem tazminatı ödenir ve bir yıldan eksik süreler kist suretiyle tazminata ilave edilir. Ancak bu tazminatların yıllık tutarı, iş kanununda belirlenen tavan limitini aşamaz.

c)Sendika ve Sendika Şubeleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yurtdışı harcırahları genel kurulca tespit edilir.

d)Sendika ve Sendika şubeleri yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, her takvim yılında 30 iş günü ücretli izin hakları, sendika şube başkanının uygun göreceği zamanlarda verilir. İzinler izin kullanmak isteyen genel merkez veya şube yöneticisinin izin kullanma talebini içeren dilekçesine genel başkanın uygundur yazısı yazması halinde iznin o yıl içerisinde talepte bulunan kişi tarafından kullandığı anlamına gelir.

e)1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki 365 gün süre ile çalışılan yıl içerisinde kullanılmayan izin hakları ertesi yıla devredilemez. Kullanılmayan ve bu nedenle ertesi yıla devredilemeyen izin dolayısı ile Sendikadan yıllık izin ücreti adı altında hiçbir çalışan ve/veya yönetici talepte bulunamaz. Tüzük değişikliği öncesi de kullanılmadığı iddia olunan yıllık izinlerden dolayı Sendikadan hiçbir ücret talep edilemez.

f) Genel kurulca belirlenen zam farkları, görev yapılan dönem içerisinde yönetim kurulunca her ne sebeple olursa olsun kullandırılmaması halinde hiçbir çalışan ve/veya yönetici tarafından geriye yönelik olarak kullanılmayan zam farkları nedeni ile Sendikadan hiçbir talepte bulunamaz. Tüzük değişikliği öncesi de alınmadığı iddia olunan zam farklarından dolayı Sendikadan hiçbir ücret farkı talep edilemez.

Madde 26- Genel Başkan:

Sendika Merkez Yönetim Kurulunun ortak görev, yetki ve sorumlulukları dışında, genel başkan sıfatıyla:

a)Sendikayı yurt içinde ve yurt dışında, kamu yönetim birimlerine, kamu tüzel kişilikleriyle yargı mercilerine, tüm özel ve tüzel kişiliklere karşı, temsil eder.

b)Merkez ve Şubelerinin genel kuralları dışında denetleme kurulları da dahil tüm yasal ve yardımcı organlarını toplantıya çağırabilir. Şubeler Yönetim Kurulları toplantılarına gerektiğinde katılarak başkanlık eder. Bu organlardan kurul olarak veya kurulların üyelerinden kişisel nitelikte açıklamalar isteyebilir, soruşturma ve kovuşturma açabilir. Gereğinde sendikanın yetkili organlarına suç duyurusu yapabilir, sendika adına gerekli önlemler alır ve aldırabilir. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c)Sendika adına basın toplantısı yapmak, beyanatta bulunmak genel başkanın yetkisinde olup açık ve yazılı izni olmadıkça bu görev bir başka yönetici veya kurulca kullanılmaz.

Sendikanın yayın organlarını sendika adına yönetir veya yönetici seçer, imtiyaz sahipliği yapar.

d)Sendikanın yazışma, haberleşme ve hesaplarıyla ilgili tüm işlemlerinde, genel başkanın veya onun açık izniyle genel başkan yardımcısının birinci imzası, yetkili ikinci imzayla birlikte bulunmadıkça geçerlilik taşımaz.

e)Merkez genel kurulu ile yönetim kurulunca alınan kararlar ve tüzüklerle yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasında yetkili olup kurullar üyesi tüm yöneticiler ve tüm müşavir, uzman ve büro personelinin amiri olarak bunların ve sendika uzmanlık bürolarının yönetilmesi ve yön-lendirilmesinden yetkili ve sorumludur,

Ancak, yukarıda belirtilen yöneticiler, müşavirler, uzmanlar ve büro personelinin kişisel suç ve eylemlerinden doğacak olay ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

f) Sendikanın amaç ve faaliyetlerinin, yasaya ve Ana tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilmesi için, iş ve çalışma programları hazırlar veya hazırlatır, önerilerde bulunur ve bu kararların uygulanması için iş bölümü yapar ve uygulanmasını gözetip yönetici seçer.

g)Sendika adına basın toplantısı yapar, basın bülteni çıkartır, sendikanın yayın organlarını sendika adına yönetir veya yönetici seçer.

h)Merkez ve Şube Yönetim Kurullarının yasadan ve anatüzükten doğan tüm faaliyet, görev ve yetkilerinin yürütme ve kullanılmasında gerekli talimatları verir, gereken denetimi yapar, merkez yönetim kurulunun faaliyet ve işlemlerini yönetir.

ı) Sendikanın tüm parasal işlemlerinde ita amiridir. Sendikal faaliyet amacına yönelik olarak ve bütçede, öngörülen fasıllar içinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu kararı olmaksızın bir aylık dönemde, genel kurulca belirlenen ve bütçeye konulan miktarla sınırlı olarak re’sen sarfa yetkili olup, yapılan sarf ilk yönetim kurul toplantısında tetkik ve karara bağlanır.

i)İşyeri işçi temsilcilerini seçer, görevlendirir ve değiştirir,

j)Genel merkez ve şube yöneticilerinin yıllık izin günlerini belirler,

k)Yönetim kurulu karar defterini muhafaza eder.

Madde 27- Genel Sekreter

Sendika merkez yönetim kurulunun ortak görev, yetki ve sorumlulukları yanında, genel sekreter sıfatıyla:

a)Genel Başkanın gözetim, yönetim ve denetimlerinde yardımcıdır. Genel Başkanın yokluğunda ona vekalet eder ve Genel Başkanı vekaleten yürüttüğü faaliyetlerde Genel Başkanın yetki ve sorumluluklarını taşır.

b)Sendikanın faaliyetleriyle ilgili tüm yazışma ve haberleşmede genel başkanlığın yanında ikinci imzaya yetkilidir ve bu işlemler, ancak çift imza ile geçerlilik taşır.

c)Sendika sekretaryasının amiri olup tüm yazışmalar ve büro işlemlerinin sendika muhasebesi dışında ana tüzükte belirtilen her türlü defter ve kayıtların düzenli olarak tutulması, izlenmesi, yönetilmesi ve saklanmasından (yönetim kurulu karar defteri hariç) sorumlu ve yükümlüdür.

d)Muhasebe ve hukuk büroları dışındaki uzmanlık kuruluşları ve bürolarda çalışanların yönetilmesi, işbölümü yapılması ve düzenli ortak çalışmaların yapılmasından yetkili ve sorumludur.

Genel Sekretere yokluğunda, teşkilatlanma sekreteri vekalet eder.

Madde 28- Genel Mali sekreter :

Merkez Yönetim Kurulunca ortak görev, yetki ve sorumlulukları dışında genel muhasip sıfatıyla

a)Sendikanın mali iş ve işlemlerinin bütçeye uygun bir biçimde düzenlenmesi ve uygulanmasından sorumlu ve yükümlü olup, bu konularda anatüzük hükümleri ve genel kurul kararları uyarınca genel başkanın yardımcısıdır.

b)Mali İş ve işlemlerde her türlü ön hazırlığın yapılması bütçe fasıllarına göre aylık gelir-gider raporları ile genel kurula sunulacak mali raporun ve bilançonun düzenlenmesi, her türlü belgelerin düzenlenerek parafe edilmesi, banka defterleri ve çek defterlerinin muhafazası konularında yükümlü ve sorumlu olup, ita amiri olarak genel başkanın veya yazılı olarak görevli kıldığı vekilinin imzası yanında ikinci imzaya yetkilidir.

Ancak bu iş ve işlemler ile her türlü merciden para çekmek, yatırmak ve ödemeler yapılması gibi tasarruflarında çift imza bulunmadıkça bu tasarruflar geçerlilik taşımaz.

c)Sendika muhasebe kayıt ve defterlerinin düzenlenmesi yasaya ve tüzüğe uygun biçimde tutulması ve mali işlemlerle ilgili bürolarla görevlilerin yönetilmesi ve iş bölümü yapılmasından doğrudan doğruya sorumlu ve görevlidir.

Üye aidatları listelerinin hazırlanması, gönderilmesi ve gönderilen listelere göre kesintilerin yapıldığı hususunun izlenmesinden, şubelerdeki Mali Sekreterlerle birlikte sorumlu ve görevlidir.

Genel Mali Sekretere yokluğunda Genel Sekreter vekalet eder.

Madde29- Genel Eğitim sekreteri :

Merkez yönetim kurulunun ortak görev, yetki ve sorumlulukları yanında, eğitim sekreteri sıfatıyla: Anatüzük ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak,

a)Yıllık eğitim programlarını hazırlayarak yönetim kurulunun kararları çerçevesinde Seminerler, Kurslar ve Konferanslar düzenler ve yönetir.

b)Üst ve ona bağlı kuruluşların düzenlediği veya sendika amaçları doğrultusunda düzenlenen Kurs, Konferans ve Seminerleri bizler, iştirakçileri tespit eder ve programlar.

c)Eğitim amacıyla Sendika adına Gazete, Dergi, Broşür vesair yayın organlarının yönetiminde Genel Başkanlığın yardımcısıdır.

Madde 30 – Genel Teşkilatlanma sekreteri

Merkez Yönetim Kurulunun ortak görev, yetki ve sorumlulukları yanında Teşkilatlanma Sekreteri sıfatıyla:

Ana tüzük ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak,

a)Sendika üye işlemlerinin Şubelerdeki işlemlere paralel olarak Genel Merkezde toplanması, kayıtlandırması, düzenlenmesi, saklanması, üyeliğe kabul kararlarının alınması, üye giriş ve çıkışlarının ilgili mercilere bildirilmesi ve her türlü üyelik işlemlerinin gözetimi konularında görevli ve sorumludur.

b)Genel Merkez ve Şubelerle, Şubeler arası ve üyelerle sendika ilişkilerinin düzenlenmesi, işkolunda sendikasız olarak çalışan işçilerin örgütlendirilmesi, yeni şube kuruluşlarının hazırlıkları ve şubeler arası çalışmalarda uyum sağlanması konularında görevli ve sorumludur.

c)Topluiş sözleşmelerinde prosedür takviminin takibi, taslakların hazırlanıp derlenmesi ve müzakeresinde doğrudan görevli ve sorumludur.

C-MERKEZ DENETİM KURULU

Madde 31 – Tanım ve Kuruluşu:

Merkez Yönetim Kurulu faaliyetlerinin, genel kurul kararlarına, mevzuata ve Anatüzük hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, Merkez Genel Kurulu adına denetlemekle görevli olmak üzere merkez genel kurulunca, seçilen (3) denetçiden oluşur. Merkez Genel Kurulu (3) de yedek denetim kurulu üyesi seçer.

Seçimi izleyen 15 gün içinde denetim kurulu asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, denetim kurulu başkanı, raportörü ve üyesini belirleyerek, iş bölümü yaparlar.

Kurul asil üyeliklerinin boşalması halinde kalan denetim kurulu üyeleri en fazla oya sahip yedek denetim kurulu üyesi veya üyeleri ile birlikte yapacakları toplantıda yeniden işbölümü yaparak boşalan üye veya üyeliklerin yerlerini yedeklerle doldururlar.

Madde 32- Çalışma Kuralları:

a)Merkez denetim kurulu, genel kurulu izleyen ilk toplantısında görev bölümü yaptıktan sonra, her altı aylık sürede bir defa ve süreye bakılmaksızın merkez genel kurul toplantısından iki ay önce olmak üzere, merkez denetim kurulu başkanının çağrısıyla olağan denetim için genel başkanlığa başvurur ve tüm belgelerle defterlerin belirli günde hazır bulundurulmasını ister.

Her denetim sonucu, denetim kurulu karar defterine yazılarak başkan ve üyelerce imzalanır ve bunun kurulca imzalanmış bir örneği genel başkanlığa verilir.

b)Denetim kurulu, salt çoğunlukla yapacağı toplantılarda kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Başkanın bulunmadığı toplantılara, raportör başkanlık eder.

c)Merkez denetim kurulu, merkez yönetim kurulunun iş ve işlemlerinde yasaya, ana tüzüğe ve yetkili kurul kararlarına aykırılık gördüğü takdirde durumu denetim kurulu karar defterine yazdıktan sonra ayrıca düzenleyeceği iki tutanaktan birisini genel başkanlığa verir ve gerekli gördüğü defter ve belgelere el koyabilir.

d)Mevzuata ve tüzüğe aykırı iş ve işlemlerden sorumlu bulunan yönetim kurulu üyeleri varsa durum bir raporla genel başkanlığa ve merkez disiplin kuruluna bildirilir ve merkez denetim ve disiplin kurullarınca yapılacak ortak toplantıda 2/3 çoğunlukla sorumlulara geçici olarak işten el çekti-rilir. İşbu ortak toplantıya denetim kurulu başkanı, başkan, disiplin kurulu başkanı da raportörlük yapar.

Madde 33- Merkez Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

Merkez Denetim Kurulu, gelir yevmiye ve envanter defterleri ile defteri kebir ve bunlarla ilgili genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile müstenidatı belgeleyerek ve gereğinde belgeleri inceleyerek ve gereğinde ilgili ve görevlilerden bilgi istemek suretiyle:

a)Yasa ve tüzük gereğince tutulması zorunlu bulunan defterlerin ve belgelerin bulunup bulunmadığını, gereğince korunup korunmadığını,

b)Gelir ve giderlerin, yasal defterlere düzenli işlenip işlenmediğini,

c)Giderlerin bütçeye ve yönetim kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını,

d)Kasa giriş-çıkış belgelerini ve kasa mevcudunun denk olup olmadığını,

e)Genel olarak merkez yönetim kurulunun tüm işlemlerini yasaya, tüzüğe ve yetkili kurulların kararlarına uygun bulunup bulunmadığını denetlemek ve dönem sonucu raporunu merkez genel kuruluna sunmakla görevli ve yetkilidir.

f)Merkez Denetim Kurulu, merkez yönetim kurulunun, kararma dayanarak şubelerin mali iş ve işlemlerinin yasaya, ana tüzüğe ve yetkili kurulların kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını, denetleyebilir.

g)Merkez denetim kurulu, sendikanın denetiminde merkez genel kurulu adına yetkili olup, ancak genel kurula karşı sorumludur.

h)Sendika temel organlarına seçilenlerin verecekleri mal beyanlarına ilişkin mal beyanı dilekçesi , denetim kurulunca alınarak yönetim kurulu karar defterlerinin özel bir sayfasına işlenip altı denetçilere imzalatılır.

Sendika merkez ve şubelerinin denetimi, kanun ve kuruluşun tüzük hükümlerine göre denetleme kurulları tarafından yapılır. Denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenir.

Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kuruluşlar; faaliyet, dış denetim ve denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararlarını uygun vasıtalarla derhâl yayınlar.

Kuruluşların ve şubelerin kurucu ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek zorundadır.

D – MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Madde 34 – Tanım ve Kuruluşu:

Merkez disiplin kurulu, merkez genel kurulunca seçilen (5) asil üyeden oluşur. Merkez genel kurulu, (5) de yedek disiplin kurulu üyesi seçer.

Seçim izleyen 15 gün içinde, merkez disiplin kurulu kendi arasında yapacağı ilk toplantıda, bir başkan ve bir raportör belirlemek suretiyle işbölümü yaparlar.

Disiplin kurulu asil üyeliklerinden boşalma halinde, kalan asil üyeler, asil üyelikleri, yedek üyelerden çok oy almış bulunanlarla doldururlar ve gerekiyorsa yeniden görev bölümü yaparlar.

Madde 35- Görev ve Yetkileri:

a)Merkez disiplin kurulu, merkez yönetim ve denetim kurulunun yapacağı çağrı üzerine toplanarak olayla ilgili soruşturmayı yapar, belgeleri inceler, suçlanan üyelerin ifadelerini alır, varsa yazılı savunmasını değerlendirir ve gerekirse işten el çektirme hariç, ana tüzükte belirlenen cezaları tertipler.

b)Merkez disiplin kurulu, sendikanın merkez ve şubelerindeki organlarda görevli bulunanların, genel olarak mevzuata, ana tüzük hükümlerine, mesleğin örf ve adetlerine, sendikal disipline aykırı iş, işlem ve davranışlarıyla eylemlerinden dolayı soruşturma yapmak ve bu halleri tesbit edilenler hakkında gerekli cezaları vermek ve şube disiplin kurulu kararlarını itiraz mercii olarak incelemekle görevli ve yetkilidir.

c)Cezanın, işten el çektirmeyi gerektirir ağırlıkta bulunduğu kanaatine varırsa, olayı merkez denetim kuruluna aksettirerek müşterek toplantı talebinde bulunur ve bu hususta ana tüzüğün 34/d maddesi gereğince işlem yapılır.

İşbu müşterek kurulun başkanı, disiplin kurulu başkanı ve raportörü denetim kurulu başkanıdır.

d)Merkez disiplin kurulu, üst kurul olarak şubelerin disiplin kurullarında üyeler hakkında verilen disiplin cezalarını, tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edildiği takdirde incelemek ve kesin karara bağlamakla yetkilidir.

e)Merkez disiplin kurulu, dönem içinde yaptığı faaliyetleri bir raporla merkez genel kuruluna sunar. Dönem içinde cezası üyelikten ihraç edilmeyi gerektirenler varsa gerekçeli kanaatlerini bu raporda belirtir.

f)Şubeler disiplin kurullarınca üyelerin ihracı kanaati ile tanzim edilen raporları görüşür, yapacağı inceleme ve soruşturmaya göre hazırlayacağı raporun bir örneğini derhal merkez yönetim kuruluna ve bir örneğini de yapılacak ilk merkez genel kuruluna sunar

Madde 36- Disiplin Cezalan:

Merkez disiplin kurulu, sendika ve şubelerin temel ve yardımcı organlarında, görevli bulunanlar hakkında sabit olan suçun ağırlık ve niteliğine göre:

a) Sözlü uyarı,

b)Yazılı uyarı,

cezalarını kurul olarak ve

c)Görevden el çektirme cezalarını, merkez denetim kurulu ile birlikte verir.

d)Olayın ağırlığına göre gerektiğinde tahkikat sonuna kadar denetleme kurulu ile beraber sendikadaki görevinden geçici olarak işten el çektirebilir.

İşbu cezalara karşı üyenin merkez genel kuruluna itiraz hakkı cezanın uygulanmasını durdurmaz.

E-DİĞER ORGANLAR

Madde 37 – Başkanlar Kurulu:

a)Sendika genel başkanı, başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu üyeleri ile şubelerin başkanlıklarından oluşan merkez organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konulan görüşmek üzere, genel başkanın çağrısıyla toplanır. Başkanlar kurulunun toplantısını, Şube başkanları da , genel başkanlıktan isteyebilirler.

Başkanlar Kurulunda alınan kararların merkez yönetim kurulunca gündeme alınıp usulüne uygun olarak yapılacak bağımsız bir toplantıda karara bağlanması zorunludur.

Başkanlar kurulu, merkez ve şubelerin ilişkilerini ve şubelerin ortak çalışma konularını, kurulacak yeni şubelerle, kapatılması gerekli görülen şubeleri, şubeler arası dengeleri, merkez genel kurulu ön çalışmalarını, toplu iş sözleşmesi taslaklarıyla sözleşmelerin değerlendirilmesi ve uy-gulanmasından doğan uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları, sözlü olarak görüşüp tartışır, sendikanın yetkili organlarına götürülecek önerileri hazırlar ve sendika organlarıyla yardımcı organlar arasındaki çalışma düzenini sağlayacak kuralları saptar karşılıklı görüşleri aydınlığa kavuşturur.

Bu konularda, sendikanın yetkili organları karar almadan önce, başkanlar kurulunun görüşlerini almakla yükümlüdür.

Madde 38- Çalışma birimleri

a)Merkez yönetim kurulu kararı ile, sendika ve şubelerin ihtiyaçlarına göre her genel kurul dönemi için tespit edilecek yeteri kadar kadrolarda çalıştırılmak üzere hukuk müşavirleri, iktisatçı ve uzmanlar, büro personeli ve işçilerle süreli veya süresiz iş akitleri bütçe hükümleri içinde yapılır.

b)Sendika müşavirlik, uzmanlık ve bürolarında çalışma usulleri genel başkanın emir ve talimatları ile birlikte merkez yönetim kurulunca tespit ve kabul edilen yönetmeliklerle belirlenir.

Sendika merkez ve şubelerinde görev verilen tüm müşavir uzman ve personel her gün sendikada görevleri başında bulunurlar ve hazırlanan iş ve çalışma programına uyarlar. Geçerli ve zorunlu özürleri olmadıkça ve genel başkanlıkça izin verilmedikçe görevlerinden ayrılamazlar. Her gün sabah ve akşam hukuk müşavirleri hariç bir devam çizelgesini imzalamak zorundadırlar.

c)Uzmanlar ve büro personelinin ücret hak edişleri göreve devamları ile ilgilidir. Devamsızlık hallerinde ücretler kist sureti ile yani katıldıkları toplantılar kadar ödenir ve tekerrür halinde gerekli kanuni işlem yapılır.

d)Merkez yönetim kurulu telif hakkı vererek veya parça başı ücret ödeyerek mesleki araştırma yaptırmaya rapor almaya ve eser bastırmaya karar verebilir.

BÖLÜM 4

TUTULACAK DEFTER VE

KAYITLARLA MALİ İŞLEMLER

Madde 39 – Mal Beyanı:

a)Sendika genel başkanı ve merkez yönetim kurulu asil üyeleri ile şubelerin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, bu göreve seçildiklerini izleyen iki ay içinde, kendilerinin, eşlerinin velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini genel merkezin özlük işleri ile ilgili birimine vermekle yükümlüdürler

b)Bu bildirimin alındığına ilişkin genel merkezin özlük işleri ile ilgili birimi tarafından merkez denetim kuruluna verilir ve belgelerin yevmiye ve tarihleri yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazılır ve denetim kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

c)Merkez ve Şube yönetim kurullarında herhangi bir nedenle boşalma olmuşsa, getirilen yedek üyeler de göreve getirildikleri tarihi izleyen 2 ay içinde mal bildirimini aynı koşullarla vermek yükümlülüğündedirler.

d)Mal bildirimi vermekle yükümlü bulunanlar görevlerinin sona erdiği tarihte yeniden seçilmiş veya seçilmeyerek görevden ayrılmış da olsalar, yeniden bildirimde bulunmak ve belgelerini denetim kurullarına vermekle yükümlüdürler

e)Bu yükümlülüğe uymayanların yöneticilik sıfatları, bildirim süresinin bitimini izleyen birinci ayın sonunda kendiliğinden sona ermiş sayılır ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.

Madde 40- Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar:

A-Sendika merkez kuruluşu ve şubeler, aşağıda gösterilen defter, dosya ve kayıtları tutmak ve bu kayıtların dayanağı olan fiş, makbuz, fatura ve belgeleri düzenleyip korumakla yükümlüdürler.

a)Merkez Kuruluşunda:

1)Üye Kayıt Defteri

2)Genel Kurul Karar defteri

3)Merkez Yönetim Kurulu karar defteri

4)Denetleme kurulu karar defteri

5)Disiplin kurulu karar defteri

6)Gelen ve Giden evrak kayıt defteri ve zimmet defteri,

7)Gelir ve aidat defteri

8)Yevmiye defteri

9)Defteri kebir ve kasa defteri

10)Envanter defteri

11)Üye kayıt fişleri ile çıkış bildirimlerini içeren kalamoza ve üye aidat listeleri ile işverenlerden gelen listeler.

12)Genel Kurullar rapor ve belgelerini içeren her genel kurula özgü klasörler,

13)Gelen ve Giden evrak dosyaları,

14)Gelir gider fiş, fatura, makbuz, bordro ve belgeler klasörleri,

b)Şubelerde:

1)Genel kurul karar defteri,

2)Yönetim Kurul karar defteri

3)Denetleme Kurulu karar defteri ve disiplin kurulu karar deften

4)Gelen ve giden evrak kayıt defteri ile klasörleri,

5)İşletme defteri, kasa defteri ve bütçe fasıllarına uygun yardımcı defterler,

6)Muhasebe ile ilgili tahsil, tediye fişleri, fatura, makbuz, bordro ve belgeler ile bütçeye göre hazırlanan aylık hesap raporları ve klasörleri,

7)Üye giriş ve çıkış bildirimleri suretleri, kalamozası ile üye aidat üsteleri ve merkez adına tutulan üye kayıt defteri,

B- Merkez ve Şubelerin defterleri her olağan genel kurulunu takiben en çok 3 iş günü içerisinde Noterlikçe tasdik ettirilir.

Madde 41 – Gelirler:

Sendikanın gelirleri:

1)30 günlük çıplak ücretin (%3) tutarındaki üye aidatı ve kanunda belirtilen dayanışma aidatları.

2)Sendikalar Yasası çerçevesinde yapılacak faaliyetlerle eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3)Yasaya uygun bağışlar,

4)Yasa çerçevesinde yapılacak sınai ve iktisadi yatırımlardan sağlanacak gelirler,

5)Mal varlığı gelirleri (bu değerler kira, devir ve temliki ile satışlardan doğan kazançlardan oluşur.)

6)Dayanışma aidatları her durum ve şartlarda üyelik aidatı ile aynı miktarda hesap edilmeli ve üyelik aidatı kadar tahsil edilmelidir.

7)Armatörler ile yapılan çerçeve sözleşmesi gereğince belirlenen ücretler

Madde 42- Giderler:

Sendikanın giderleri, genel olarak:

a)Sendikanın faaliyette bulunması ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal bedelleri,

b)Hakem ücretleri, grev ödentileri Sendikalar Kanunu ile belirlenen faaliyetlerle ilgili her türlü giderler,

c)Üst işçi kuruluşlarıyla uluslararası işçi kuruluşlarına ödenecek aidatlar,

d)Sendika ve şubelerin bina, büro ve tesislerini işletme giderleri,

e)Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, sözleşmeli ve görevli personele bütçede öngörülen hükümlere göre ödenen aylık ücret, ikramiye, yolluk ve sosyal yardım, ödenek ve tazminatlar,

f) Geçici görevli üyelere yapılan ödemeler ve görevli yollukları,

g)Genel Kurulca kabul edilen bütçede belirlenen fasıllar karşılığı ihtiyaçları için konan tahsisatlar harcamalar,

h)Dönem gelirinin % 10’undan az olmamak üzere yapılacak eğitim giderleri,

i)Bütçeye göre Mali imkânlar çerçevesinde ve yönetim kurulu kararlarıyla belirlenecek miktarlarda üyelere yapılacak grev ve lokavt yardımları,

j)Ana tüzük hükümleri ile genel kurul kararlarına uygun olarak yapılacak giderler ve tüzükte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak her türlü giderlerden oluşur.

k) Vergi usul kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme Demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez ve bu demirbaşların alımında yapılan sarflar demirbaş maliyetine intikal ettirilir.

Demirbaşların alımı ve miadını doldurarak eskiyen veya kullanılmaz hale gelenlerin satım veya terkini merkez yönetim kurulu kararı ile yapılır

Sendikalar yasası ile ana tüzük hükümleri çerçevesinde merkez genel kurulu başkaca gider kalemleri ne de ödenek verebilir.

Madde 43- Giderlerin uygulanmasındaki Kurallar:

“a) Sendika ve şubelerin gelir kaynakları ve birikimleri, sendikal amaç ve faaliyetler dışında kullanılamaz, herhangi bir tüzel ya da özel kişi yararına bağış yapılamaz ve kimseye borç olarak da verilemez.

b)Sendika Merkez ve Şubelerinin tüm giderler merkez genel kurulunca kabul edilen bütçeye uygun olarak ve merkez yönetim kurulunca alınmış karara dayanılarak yapılabilir. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Şubelerin Başkan ve Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretleri, yollukları, her türlü ödenek ve tazminatlar Merkez Genel Kurulunda kararlaştırılır.

c)Bütçe ile kadro ücretleri tespit ve tayin edilen şubelerin yönetim kurulu üyeleri, seçimlerini takip eden üç ay içerisinde işyerlerinden ayrılarak bütün mesailerini sendikal görevlerine tahsis ettikleri takdirde, profesyonel çalışmayı tercih eden bu üyelere, bütçe ile kabul edilen ücret ve ücrete ilişkin bütün hakları sendika muhasebesinin elverdiği ölçüde diğer çalışan yöneticilere fiilen ödenen ücret karşılığı ödenir. Ancak 500 den fazla üyesi bulunan şubelerde bir yönetici (şube başkanı) profesyonel olarak çalışabilir. 1000 ile 2000 arasında üyesi bulunan şubelerde 2 yönetici (şube başkanı ve şube idari sekreteri), 2000 ila 2500 arasında üyesi bulunan şubelerde 3 yönetici profesyonel olarak çalışabilir ve genel kurulda bütçe ile belirlenen ücreti alabilir. 2500’den fazla üyesu bulunan şubelerde üç yönetici yanında ayrıca 4.bir kişi başkan yardımcısı olarak seçimle gelir.

Profesyonel olmayan yöneticilere verilecek toplantı ödeneği bütçe ile tespit edilir. Şubeler yukarıda belirtilen üye sayılarına ulaştıkları anda amatör olarak çalışan yöneticiler talepleri halinde ve merkez yönetim kurulunun kabulü ile profesyonel yönetici olabilirler. Merkez yönetim kurulunun kabul etmemesi halinde hiçbir amatör yönetici profesyonel yönetici olarak atanamaz. Profesyonel yöneticinin aldığı maaş kadar ücret talebinde bulunamaz.

Şubenin üye sayısı yukarıda belirtilen üye sayılarından aşağı düşmesi halinde profesyonel yönetici sayısı görev sırası itibarı ile en alt görevdeki yöneticiden başlamak üzere profesyonel yöneticiliği Merkez yönetim kurulunun bu konudaki kararına kadar devam eder. Merkez yönetim kurulunun yöneticiliğin düşmesine karar vermesi halinde yöneticilik görevi karar verildiği tarih itibarı ile düşer.

d) Sendikanın gerekçeli bütçesi, merkez yönetim kurulunca, önceki kesin hesap bilançoları göz önünde tutularak hazırlanır ve merkez genel kurulunca kabul edildiği biçimde uygulanır. Bu bütçede merkez ve şubelerin giderleri ayrı ayrı gösterilir. Merkez Yönetim Kurulu gerekçeli kararlarıyla fasıllar arasında aktarma yapabilir.

e) Tüm gelir ve giderler makbuz ve faturalara dayandırılır ve bu belgeler genel mali sekreter ve şubelerde mali sekreterlerin sorumluluğunda özel dosyalarında korunur.

f) Sendikanın doğrudan veya şubeler kanalıyla elde ettiği gelirler merkez kuruluşunun yaptığı giderler gelir ve gideri izleyen üç gün içinde, noterden onaylanmış defterlere, genel mali sekreterin sorumluluğunda görevlilerce yazılır.

g) Şubelerin gelir ve giderleri noterden onaylı defterlere mali sekreterin sorumluluğu altında işlenir. Bütçe fasıllarına göre düzenlenecek aylık gelir gider bilançolarının bir örneği ait olduğu ayın son gününü izleyen 10 gün içinde merkez genel mali sekreterliğine verilir ve defterine işlenir.

h) Şubelerin şube yönetim kurulunca hazırlanan bilançoları ile şube denetçilerinin yıllık denetim raporları ve merkeze genel başkan ve genel mali sekreterce hazırlanarak merkez denetim kurulunun denetiminden geçen bilançoları merkez yönetim kurulu toplantısında incelenip karara bağlanarak dönem sonu bilançolarına dayanarak oluşturmak üzere özel dosyasına konur.

k) Merkez ve şubelerde tüm makbuz, kasa fişi, belge ve defterler ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak, on yıl süre ile koruma altında tutulur.

I) Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlayıp, o yılın son günü akşamı sona erer. Kişilere ödenen her türlü ücret, gündelik ve yolluklar merkez yönetim kurulunca genel kurula sunulan faaliyet raporunda gösterilir.

m)6356 sayılı Yasa’ya göre çıkarılacak olan tüzük hükümleri yukarıdaki fıkralarda geçen süreler ve usuller için daha başka düzenleme getirdiği takdirde ilgili tüzük hükümleri uygulanır.

Madde 44- Yıllık Bilanço ve Dönem Raporları:

Hesap ve bütçe devresi için yönetim kurulunca hazırlanan bilanço ve çalışma raporları ile denetim kurulu raporları hesap dönemini izleyen 3 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığına gönderilir.

Yıllık ve dönem çalışma raporu ile bilançolarda:

1)Gelirler ve bunların kaynakları

2)Giderler ve bunların dökümleri,

3)Merkez yönetim kurulu ile şube yönetim kurulu üyelerine veya geçici görevli üyelere ödenen ücret, yolluk, gündelik ve ödenekler,

4)Personel ücret ve her tür ödenekleri,

5)Para ve menkul değerler varlığı,

6)Demirbaş varlığı,

7)Taşınmaz varlığı,

8)Üye sayısı, ayrı ayrı gösterilir.

Madde 45- Gelirlerin Korunması:

a)İşverenlerce bordrodan kesilmiş bulunan üyelik ve dayanışma aidatları, sendika merkez yönetim kurulu kararı ile belirlenen bankalarda açılmış hesap yada hesaplara yatırılır.

b)Sendikanın her tür geliri genel muhasiplik kayıtlarında toplanır,

Bu gelirlerden bir bölümü, şubelerce elde edilmiş veya merkez yönetim kurulunun verdiği yetkiye dayanılarak genel muhasiplik adına tahsil edilmiş de olsa elde edildiği tarihi izleyen yedi gün içinde merkez muhasebe kayıtlarına intikal ettirilir.

Merkez ve şubelerin zorunlu giderleri için kasalarında tutabilecekleri azami nakit miktarları; Merkezde 8.000.-TL ve şubelerde 500.-TL.’dır. Bu miktarlar müteakip dönemlerde bütçe ile belirlenir.

Bu miktarın dışındaki tüm nakit, gelir ve birikimler bu gelirin elde edildiği tarihi izleyen en çok otuz gün içinde bankaya, sendika tüzel kişiliği adına açılmış vadeli veya ihtiyaç miktarı kadar vadesiz bir hesaba yatırılır.

BÖLÜM 5

ŞUBELER

Madde 46- Şubelerin Kuruluş Esasları ve Kapatılması ile Birleştirilmesi:

Şubeler Genel kurul kararı ile veya genel kurulun vereceği yetkiye istinaden merkez yönetim kurulu kararı ile kurulur, faaliyet sahaları belirlenir, mevcut şubelerin faaliyet sahaları genişletilebilir, daraltılabilir,

Şube açma, birleştirme veya kapatma, konusunda genel kurulca yönetim kuruluna yetki verilebilir

Yeni Şubeler kurulmasına karar verildiğinde, yeni şubenin ilk olağan genel kurulu en geç 6 ay içinde toplanır.

Bu süre içinde Şubeyi yönetmek üzere yönetim denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri merkez yönetim kurulunca tayin edilir.

Birleştirilen ve kapatılan şubelerin tasfiye işlemleri genel kurulun kabul ettiği esaslar çerçevesinde merkez yönelim kurulunca yaptırılır.

Kapatılan şube yöneticilerinin yöneticilik görevleri kapatılma karar tarihi itibarı ile sona erer. Bu tarihten sonra Sendika’dan maaş, toplantı ödeneği adı altında yöneticilik ücreti talep edemez. Sigorta ilişiği kapatılma tarihi itibarı ile kesilir. Kapatılan şubesinin yöneticisinin Kıdem, ihbar tazminat hakları saklıdır.

Kapatılan şube yöneticisinin kapatılma kararına karşı dava açıp Mahkemece görevine iadesi ve şubenin ihyasına karar vermesi halinde, şube yöneticisi dava tarihi ile açılma kararı arasında geçen süre için Sendikal faaliyette bulunmaması nedeni ile herhangi bir ücret talep edemez.

Madde 47- Şube Genel Kurulları:

Merkez genel kurulu delegeleriyle, şubenin zorunlu organlarının seçildiği şube genel kurulu, üye sayısı 500 ve daha az olan şubelerde o şube kapsamındaki işyeri ye işyerlerinde çalışan üyelerden oluşur.

Üye sayısı 501-2000 arası olan şubelerde 100,

Üye sayısı 2001 -3000 arası olan şubelerde 120,

Üye sayısı 3001-5000 arası olan şubelerde 150

Üye sayısı 5001 ve daha fazla olan şubelerde 180 delege üyelerce seçilerek, şube genel kurulları oluşturulur.

Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri bu delege sayılarının dışında genel kurula delege olarak katılırlar.

Genel Kurula katılacak delegeler işyerinde çalışan ve aidatlı üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına dayalı olarak seçilir.

Delege seçimlerinde göz önüne alınacak kurallar ve usuller, “Delege ve Seçim Yönetmeliği’ ile belirlenir.

Madde 48 -Şube Genel Kurullarının Toplantıları:

a)Şube genel kurulu her dört yılda bir yasal ve fiili zorunluluklar dışında merkez genel kurulu toplantısından 30 gün önce bitirilmek kaydıyla Şube Yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan gereğinde Şube yönetim ve denetim kurulunun veya merkez yönetim kurulu veya denetim kuru-lunun çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yeni kurulacak Şubeler Merkez Yönetim kurulunun uygun göreceği bir süre sonunda olağan genel kurulunu toplamak zorundadırlar.

b)Şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üye veya delegelerden 1/5 nin yazılı isteği halinde Şube Yönetim Kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

c)Şube yönetim veya denetim kurulunun, 30 gün içinde bu isteği yerine getirmemesi veya bu konuda şube yönetimiyle üye veya delegeler arasında bir anlaşmazlık veya yorum çatışmasının bulunduğu durumlarda, üyelerden herhangi birinin yapacağı başvuru üzerine denetim kurulu, şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır ve gerekiyorsa şube yönetim kurullarına geçici olarak işten el çektirebilirler.

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

d)Geçici olarak işten el çektirme durumunda merkez yönetim kurulu, kendi arasından üç üye ile şubenin geçici yönetim kurulunu oluşturur.

e)İşten el çektirilenler, şube denetim kurulu ise, merkez denetim kurulu, merkez yönetim kurulu ile yapacağı ortak toplantıda, merkez denetim kurulu üyelerinden bir kişiyi, şube geçici denetçiliğine seçer.

f)Geçici şube yönetim kurulu veya denetçinin görev ve yetkileri şube genel kurulunun toplanmasını sağlamak ve toplantıya değin günlük iş ve işlemleri yürütmekle sınırlı olup, bu sınırlar dışında karar almak yetkisi yoktur.

g)Geçici olarak işten el çektirilme, şube yönetim veya denetim kurullarına şube genel kurulu önündeki sorumluluklarından kurtarmaz.

h)ŞubeGenel Kurullarının toplantıya çağrılması, çalışma kuralları, seçimler ve kongre sonucu işlemlerle, organlarda görev almak koşullarını gösteren hususlarda bu tüzük ve seçim yönetmeliğinde ayrıca hüküm bulunmayan hallerde merkez genel kurulu hakkında hükümler uygu-lanır.

Şube Genel Kurullarında, seçimler tüzüğün 18. Madde (e) fıkrası ile 20. Madde (a) ve (c) fıkraları nazara alınmaksızın aynı gün yapılabilir.

Bu halde organlara aday olacaklar Şube Genel Kurulu divanının teşekkülünü takiben adaylık başvuru ve eki belgelerini divana derhal teslim ederler.

Bu suretle Şube genel kurullarının bir günde yapılması sağlanabilir.

Ancak, merkezde merkez yönetim kuruluna yüklenen işlemler şubelerde şube yönetim kurulunca

yürütülür ve şube organlarına seçilebilmesi için sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda fiilen çalışır olmak şartı aranır.

Madde 49- Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri, aşağıda gösterilmiş olup bu görev ve yetkiler başka kurullara devredilemez.

b)Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi,

c)Şube Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi,

d)Yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi ve kurulların aklanması,

e)Merkez yönetim kurulunun şube yönetim ve denetimi ile ilgili raporlarının görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,

f)Şubenin, yasa ve anatüzük hükümleriyle merkez genel kurul kararlan doğrultusunda amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli önerilerin kararlaştırılması,

Madde 50- Şube Yönetim Kurulu:

Mevzuat ve işbu ana tüzük hükümleriyle, merkez yönetim kurulunun kararları çerçevesinde, sendika şubesinin yönetilmesi, genel olarak sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile görevli ve yetkili olmak üzere şube genel kurullarınca seçilen şube yönetim kurulu:

Şube Başkanı,

İdari Sekreter,

Mali Sekreter’den oluşur.

Ancak üye sayısı 2.500 ve daha yukarı olan şubelerde bu 3 yöneticiye ilave olarak şube başkan yardımcısı delegeler arasından seçimle gelir

Şube genel kurulunun, iş bölümü kurallarına göre görevli ve yetkili olmak üzere seçtiği asil yönetim kurulunun üye sayısı kadar da görev yeri belirlenmeksizin, yedek yönetim kurulu üyesi seçilir.

Şubenin iki olağan kongre dönemi arasında, şube yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğunda, merkez yönetim kurulu, o şubenin kalan asil üyeleriyle birlikte yapacağı bir toplantıda, boşalan üyeliğin niteliğine göre, yeniden iş bölümü yaparak noksan üyeliğe en çok oy almış yedek yönetim kurulu üyesini çağırır.

Madde 51- Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Şubeyi temsil, görev ve yetkisi yönetim kurulu adına başkan tarafından sağlanır.

Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve sendika yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi, yönetim kuruluna aittir.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak, sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın on beşine kadar sendikaya göndermek (6356 sayılı Yasanın 8.Maddesi gereğince çıkartılacak tüzük hükümleri mahfuzdur.)

b)Şube Genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

c)Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

ç) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını sendika yönetim kurulundan talep etmek,

d) Şube sınırları içinde zuhur eden her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri göstermek,

e)Sendika üyeliği için şubeye başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun, başvuru tarihini izleyen on iş günü içinde sendikaya intikalini sağlamak,

f)Temsilciler kurulunu toplantıya çağırmak,

g)İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya teklifte bulunmak,

h)Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları sendikaya intikal ettirmek,

ı)Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18’inci maddesi uyarınca sendika aidatının kesilip sendikaya gönderilmesini teminen üye işçilerin listelerini zamanında işverenlere göndermek, listelerin onaylı birer örneğini sendikaya göndermek,

i)Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 52- Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Kuralları:

a)Şube yönetim kurulu on beş gün içinde bir olağan olarak toplanır. Şube başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden şube yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.

Şube yönetim kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Şube yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde Tüzüğün 52’nci maddesi uygulanır.

b) Şube yönetim kurulları çalışmaları hakkında ana tüzüğünün 24/b maddesinin hükümleri aynen uygulanacaktır.

Madde 53- Görev Bölümü ve Yetkiler:

A-Şube başkanının görev ve yetkileri:

Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Şube başkanı, şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

Sekreter ile Şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder. Şube başkanı, Şubenin faaliyet ve amacına yönelik olarak ve bütçede öngörülen fasıllar içinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu kararı olmaksızın bir aylık sürede merkez genel kurulunda belirlenen ve bütçeye konulan miktarla sınırlı olarak re’sen sarfa yetkili olup, yapılan sarf şube yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda tetkik ve karara bağlanır.

Şube başkanı, şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Şube başkanı, şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, disiplin ve denetim kurulunu toplantıya çağırır.

Toplu iş sözleşmeleri yetki ve tasarı ön çalışmalarının yapılması ve yaptırılmasını sağlar, sözleşmelerin izlenmesi ve şikâyetlerin çözümlenmesinde gerekli çalışmaları yapar.

B- Şube İdare Sekreterinin Görev ve yetkileri:

Şube sekreteri, şube ile ilgili tüm yazışmaların yapılması ile muhasebeye ilişkin defterler dışında defter ve belgelerin tutulması, düzenlenmesi ve saklanmasından yetkili ve sorumlu olup, şube adına yazılan tüm yazıları başkanla birlikte imzalar.

Şube bürolarının düzenlenmesi ve yönetilmesi idari sekretere aittir.

Üyelik kayıtları ile giriş-çıkış bildirimlerinin ana tüzüğe uygun olarak tanzim ve genel merkeze intikalini sağlar.

Şube yönetim kurulunca ve şube başkanı tarafından verilecek sendikal amaçlı sair görevleri yerine getirir ve şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

C- Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

Şubenin mali iş ve işlemlerinin ana tüzüğe, gene kurul kararlarına ve sendikanın yetkili organlarının talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli ve sorumludur.

(Bütçe dâhilinde yapılan sarfların bütçe fasıllarına uygun olarak aylık mali raporlarının ve genel kurula sunulacak mali raporun düzenlenmesinde yükümlü ve sorumludur.)

Mali iş ve işlemlerle ilgili tüm defterlerin tutulması belgelerin düzenlenmesi ve saklanması, üye

aidat listelerinin düzenlenmesi, ilgili mercilere gönderilmesi, aidat kesintilerinin uygunluğunun

denetlenmesi ve bu listelerin bir örneğinin muhafazasından mali sekreter yetkili ve sorumludur.

Şube adına merkezden gelen tahsisatları başkanla birlikte çift imza ile bankalardan çekmeye, her türlü mali iş ve işlemlerde başkanla birlikte imzaya yetkilidir

Şube yönetim kurulu ve şube başkanı tarafından verilecek sendikal amaçlı sair görevleri yerine getirir.

Şube yönetim kurullarının tüm üyeleri teşkilatlanma iş ve işlemlerinden müştereken yükümlü ve sorumludur.

D-Şube Başkan yardımcısı

Şube başkanının yapacağı işlerde yardımcı olur.

Madde 54 – Şube Denetim Kurulu:

Şube yönetim kurulu faaliyetlerinin merkez genel kurulu kararlarına, mevzuata, ana tüzük hükümlerine ve merkez yönetim kurulunca öngörülen ilkeler ile harcama yetkilerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, merkez denetim kurulu adına denetlemek ve gözetmekle görevli ve yetkili olmak üzere, şube genel kurulunca seçilen (3) denetçiden oluşur. Şube genel kurulu (3) de yedek denetçi seçer.

Seçimi izleyen 15 gün içinde şube denetim kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda, denetim kurulu başkanı ile raportörünü belirleyerek, iş bölümü yaparlar.

Kurul asil üyeliklerinin boşalması halinde kalan şube denetim kurulu üyeleri en fazla oya sahip yedek denetim kurulu üyesi veya üyeleri ile birlikte yapacakları toplantıda yeniden iş bölümü yaparlar,

Madde 55-Şube Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Şube denetim kurulu, merkez denetim kurulunun çalışma şeklini düzenleyen tüzük hükümlerini kıyasen uygular ve şube yönetim kurulu faaliyetlerinin, anatüzüğe merkez ve şube genel kurul kararlarıyla merkez yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

Şube denetim kurulu, ara raporlarından birer örneği şube başkanlığı ile merkez yönetim ve denetim kurullarına, devre sonu raporunu ise, şube genel kuruluna ve merkez yönetim kuruluna verir.

Madde 56- Şube Disiplin Kurulu: Tanım ve Kuruluş:

Sendika Anatüzüğü ile mesleğin örf ve adetlerine, üyelerin ortak çıkarlarıyla karşılıklı saygı kurallarına aykırı davranışta bulundukları iddia olunan sendika üyeleri hakkında soruşturma yapmak işbu ana tüzükte belirli cezaları vermekle görevli ve yetkili olmak üzere, şube genel kurulunda seçilen (3) üyeden oluşur. Şube genel kurulu (3) de yedek Disiplin Kurulu üyesi seçer.

Seçimi izleyen 15 gün içinde, şube disiplin Kurulu, asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve raportörü belirlemek suretiyle işbölümü yaparlar.

Kurul asil üyeliklerinin boşalması halinde kalan şube disiplin kurulu üyeleri en fazla oya sahip yedek disiplin kurulu üyesi veya üyeleri ile birlikte yapacakları toplantıda yeniden işbölümü yaparlar.

Madde 57-Görev ve Yetkiler:

a)Şube disiplin kurulu, o şube kapsamındaki sendika üyelerinin genel olarak ana tüzük hükümlerine, mesleğin örf ve adetlerine, sendikal disipline aykırı isem ve eylemleriyle davranışlarından dolayı soruşturma yapmak ve ana tüzüğünün 38/a, b maddelerindeki cezaları vermekle yetkilidir. Bu cezalara karşı tebliğinden 30 gün içinde merkez disiplin kuruluna ilgili üye ya da şube yönetim kurulunca itiraz edilebilir. Süresinde itiraz edilmemesi halinde cezalar kesinleşir.

b)Şube disiplin kurulu şube yönetim kurulunun yapacağı çağrı üzerine toplanarak suçlanan üye ya da üyelerin savunmalarını, tanıkları dinler ve olayla ilgili soruşturmayı yapar.Şube disiplin kurulu toplantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Eylem ve davranışın, sendika üyeliğinden ihracı gerektirir ağırlıkta olması halinde, tamamlanan soruşturma dosyası, şube disiplin kurulunun kanaatini açıklayan raporuyla birlikte merkez yönetim kuruluna sunulur,

c)Şube disiplin kurulları, dönem içindeki faaliyetlerini gösteren raporlarını, şube genel kurulu ve merkez yönetim kuruluna, kongreden en az 30 gün önce vermekle yükümlüdür.

BÖLÜM 6

SON HÜKÜMLER

Madde 58- YÜRÜRLÜK:

6356 sayılı kanuna göre mevcut tüzük hükümleri çerçevesinde toplanan genel kurulca tadil ve kabul edilmiş ve tüzüğün bazı maddeleri 14 ve 15 Şubat 2015 tarihli Olağan Genel kurulda tadil edilmiş olup işbu tüzük tadilatı genel kurulun yapıldığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 59- KURUCULAR:

Feridun Şakir Öğünç mesleği gemi katibi

Emin Kul mesleği kaptan

Ahmet Karahan mesleği kaptan

Ramazan yazıcı mesleği kaptan

Hasan Aksoy gemi katibi

Rıhtım cad. Denizciler sokak Denizciler Merkezi No:5/5 Tophane/Beyoğlu/İstanbul

Türkiye Denizciler Sendikasına dönüşen TÜRK-DENİZ ULAŞ-İŞ FEDERASYONUNUN ilk kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

1-TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

2-TÜRK GEMİ KATİPLERİ VE YARDIMCILARI SENDİKASI

DENİZCİLER SENDİKASI

GENEL KURUL SEÇİM VE DELEGE YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Uygulama Hükmü:

Türkiye Denizciler Sendikasının Genel kurul ve Şube Genel kurullarının oluşması, çalışma biçimi ve toplantı usulleri zorunlu organlar için yapılacak seçimler ile delege seçimlerinde işbu yönetmelik hükümleri uygulanır.

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA GENEL KURULU

Madde 2- Genel Kurulun Oluşması:

Genel kurul sendika tüzüğünün 14’ncü maddesi esaslarına göre şube genel kurullarında seçilen 200 delege ile sendika yönetim ,denetim kurulu, disiplin kurulu asil üyelerinden oluşur.

Sendika genel merkez ve şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılır.

Delege sıfatı, bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

Madde 3- Genel Kurul Delegeleri:

Genel Kurulu oluşturacak delegeler,şube genel kurullarınca seçilir. Şubelerce seçilecek delege

adedi işyerlerinde çalışan ve sendika aidatlı üye sayısının delege sayısı olan 200’e bölünerek kaç

üyeye bir delege düşeceği hesaplanarak ve şubelerin kapsadığı işyerlerinde çalışan ve aidattı üye

adedi ile oranlanarak her şubenin genel kurula göndereceği delege miktarı tespit edilir. Oranlamada

artık üye sayıları tama iblağ edilemez. Sonuçta 200 noksan kalan delege miktarı şubelerin artık sayısından başlanarak bu miktar şubelere taksim edilir.

Delegelik sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçim tarihine kadar devam eder.

Madde 4- Genel Kurul Toplantısı:

Genel Kurul Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a)Olağan Genel Kurul:

Olağan Genel Kurul dört yılda bir, Sendika Merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem gereğince toplanır.

b)Çağrı:

Olağan Genel Kurula çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim kurulu Genel kurulun toplantı tarihinden en az 15 gün önce sendika genel kurulunun yapılacağını mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

c)Raporların Gönderilmesi:

Yönetim Kurulu, delegelere, iki genel kurul arasındaki döneme ait çalışma ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporunu ve gelecek döneme ait bütçe teklifini genel kurul toplantı tarihinden en az-15 gün önce gönderir.

b)Olağanüstü Genel Kurul:

Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Genel Kurulu oluşturan delegelerden beşte birinin (üye ile toplanan şubelerde, o şube kapsamındaki üye tam sayısının beşte birinin) gerekçeli ve yazılı isteği üzerine toplanır.

Genel kurula çağrı, 4′ üncü maddenin (b) bendi uyarınca yapılır.

e) Genel Kurul toplantı nisabı

Genel kurul, delege ve tam sayısının salt çoğunluğu île toplanır.

İlan edilen ilk toplantıda bu nisap sağlanamazsa Yönetim kurulu ikinci toplantının tarih, yer, gün ve saatini belirler. ikinci toplantı nisabın sağlanamaması sebebiyle yapılamayan ilk toplantı tarihinden en çok 15’gün sonraya bırakılır. Durum yazı ile mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. İkinci toplantıda nisap aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLANTI USULÜ

Madde 5-

a)Delege listesi

Genel Kurula katılacak delegelerin listesi, Genel Kurul tarafından en az 30 gün önce Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Delege Listesinde delegelerin:

(aa)Adı ve Soyadı,

bb) TC Kimlik numarası (eklendi)

(bb)Uyruğu,

(cc) Baba adı,

(çç) Doğum yeri ve yılı

yer alır.

b)Delege Listesinin Seçim Kurulu Başkanına Tevdii:

Yönetim Kurulu, delege listesini toplantının gündemi,yer, gün ve saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirtir ve bir yazı ekinde, iki nüsha olarak Genel kurul toplantısından en az 15 gün önce seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi eder.

c)Delege Listesinin ilanı:

Seçim Kurulu başkanı hakim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar yönetim kurulu tarafından genel kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce sendika binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi 3 gündür.

ç) Hazır Bulunanlar Listesi:

Seçim Kurulu Başkanı hakimce ilan süresi sonunda kesinleştirilip onaylanarak sendikaya gönderilen delege listesi “Genel Kurul hazır bulunanlar Listesi” olarak kullanılır ve toplantı nisabının belirlenmesinde ve genel kurulda yapılacak oylamalarda esas alınır.

d)Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması:

Delegeler, Sendika üyelik kartını ve nüfus hüviyet cüzdanlarını göstermek ve genel kurul hazır bulunanlar listesinde isminin karşısındaki yeri imza etmek sureti ile toplantı salonuna alınırlar.

Madde 6 – Yoklama Sonucunun Açıklanması:

Genel Sekreter ya da Yönetim kurulu üyelerinden biri, Hazır Bulunanlar Listesi’ne göre çoğunluk sağlanmışsa, bu sonucu ve Genel Kurulun çalışmalara başlayacağını duyurur.

Madde 7- Genel Kurulun Açılması:

Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır.

Madde 8- Başkanlık Divanının Oluşturulması:

Genel kurul açış konuşmasından sonra Sendika Tüzüğü Madde 19/d uyarınca delegelerin önerisi ve açık oyları ile bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve üç raportörden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir.

Madde 9-Başkanlık Divanının Görevleri:

a)Başkanlık Divanı gündemi açıklar, değişiklik önerisinin olup, olmadığını sorar ve toplantı gündemini kesinleştirir.

b)Kesinleşen gündem uyarınca Genel Kurulu yönetir.

c)Genel Kurulda yapılacak seçimlerle ilgili 10. Maddede belirtilen işlemleri yapar.

ç) Genel Kurul tutanağını düzenleyip imzalayarak ilgili mercilere tevdi edilmek üzere Yönetim Kuruluna tevdi eder.

Madde 10- Divan Başkanlığının Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerle ilgili Görevleri:

a)Seçim Sandık Kurulu:

Genel Kurulda yapılacak seçimler Seçim Kurulu Başkanı olan hakim tarafından oluşturulacak bir “seçim sandık kurulu” tarafından yönetilir. “Seçim Sandık Kurulu” hakim tarafından belirlenen bir Başkan ile iki üyeden oluşur. Sandık Kurulu başkanı en az on yıllık hizmeti bulunan devlet memurları, diğer iki üye ise aday olamayacağını bildirmiş bulunan delegelerden seçilir. Hakim, aynı şekilde bir yedek başkan ve iki yedek üyeyi de belirler.

b)Seçim Sandık Kurulunun Görevi:

Seçim sandık Kurulu, Genel Kurulda yapılacak seçimlerin kanun ve sendika tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnifi işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

c)Aday Olma:

Sendikanın Genel Kurul dışındaki zorunlu organları olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelik seçimlerine aday olanların Ana Tüzüğün 21 nci maddesinde öngörülen şartlara haiz olmaları ve Genel Kurula katılım haklarını bizzat kullanmış olmaları şarttır. Genel Kurala katılma hakkı bulunmayanlar veya hakları olup da katılmamış olanlar, organlara aday olamazlar

Yukarıdaki bentteki niteliğe sahip delegeler, Genel Kurul Başkanlık Divanının adaylıkların bildirilmesi yolundaki çağrısını takiben, Tüzük Md. 20 uyarınca, “Adaylık Bildirim Belgesini doldurarak Divan Başkanlığına sunarlar.

Adaylık Bildirim Belgesi seçim yapılacak organlara göre birlikte ya da ayrı ayrı listeler halinde düzenlenebilir.

d)Yönetim Kurulu Aday Listesi:

Yönetim Kurulu Sendika Tüzüğünün 22’inci Maddesi gereğince 5 asil üyeden oluşur. Divan Başkanlığınca hazırlanan Yönetim Kurulu asil aday listesinde olanların isimleri aday oldukları unvan belirtilerek sıralanır. Ayrıca bu listede beş Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine aday olanların isimleri de yedek üyelik belirtilerek sıralanır.

e)Sendika Denetim ve Disiplin Kurulu Aday Listesi Sendika Denetim Kurulu 3 Asil, 3 Yedek üyeden oluşur. Sendika Disiplin Kurulu 5 Asil, 5 Yedek üyeden oluşur. Başkanlık Divanı Denetim ve Disiplin Kuruluna aday olanların isimlerini aday oldukları kurullar belirtilerek sıralamaya koyar ve aday listesine geçirir.

f)Türk-lş Konfederasyon Delegeleri Aday listesi: Üst Kuruluş delegeliğine aday olanlar divan başkanlığınca aday listesine geçirilir.

g) Aday Listeleri:

Genel Kurul başkanlık Divanı Sendika Tüzüğünün 20.Maddesindeki sürenin sonunda adaylık için başvuranların listesini Seçim Kurulu Başkanlığına tevdi edilmek üzere adaylık için başvuranların miktarına göre kurulların tümü birlikte veya kurullara göre ayrı ayrı olmak üzere hazırlar, tüm delegelere yetecek kadar çoğaltarak mühürlemek üzere Seçim Kurulu Başkanına teslim eder. Seçim Kurulu Başkanına aynı sayıda oy vermede kullanılmak üzere boş zarf da teslim eder.

Madde 11- Seçimlerde Uyulacak Esaslar:

a)Genel Kurullarda yapılacak seçimlerde serbest gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına uyulur ve esasları sağlayıcı tüm önlemler Seçim Sandık Kurulunca alınır.

b)Oy Kullanma Hakkı:

Genel kurulda yapılacak seçimlerde seçime katılacak delegeleri gösterir, Seçim Kurulu Başkanı hakim tarafından onaylanarak kesinleşmiş delege listesinde adı yazılı bulunmayanlar oy kullanmazlar.

c)Oy Kullanma Biçimi:

Oylar, oy veren delegenin kimliğinin nüfus hüviyet cüzdanı ve üyelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve delege listesindeki isminin karşısındaki yeri imzalanmasından sonra Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilen, adayları gösterir. Seçim Kurulu Başkanınca mühürlenmiş aday listelerindeki isimlerin, işaretlenmesi suretiyle, mühürlü zarfla seçim sandığına atılarak kullanılır. Oylamada Tüzüğün 20/c maddesi hükmü uygulanır.

d)Geçersiz Oylar:

Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

e)Seçim Sonuçlarını Gösterir Tutanak:

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan 4 nüsha tutanakla tespit edilir.

Tutanak Seçim Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanır.

Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir.

Kullanılan Oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklamak üzere Seçim Kurulu Başkanlığına verilir.

f)Seçim işlemlerine ve Sonuçlarına itiraz:

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemlere ve seçim sonuçlarına, seçim tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar Seçim Sandık Kurulunu oluşturan hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

g)Kesin Seçim Sonuçlarının ilanı ve Bildirilmesi:

İtiraz süresinin geçmesi veya itirazların karara bağlanmasından hemen sonra Seçim Sandık Kurulunu oluşturan hakim kesin sonuçlan, seçim yerinde asılmak suretiyle ilan eder ve sendikaya veya şubesine bildirir.

Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.

Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır.

Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

h)Genel Kurul Karar Nisabı:

Genel Kurul karar nisabı, Ana tüzükte aksi belirtilmedikçe Genel Kurul’a katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Madde 12-Genel Kurul Tutanağı:

Genel Kurul Başkanlık Divanı “Genel Kurul Tutanağı” hazırlar ve gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna teslim eder.

Genel Kurul tutanağında şu hususlar bulunur:

1) Genel Kurul toplantı yeri, tarihi, günü, saati ve gündemi,

2) Yapılan yoklamada gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamadığı ve katılan delege sayısı,

3) Divan Başkanlığını oluşturanların ad ve soyadları ile Divan Başkanlığı seçim sonuçları,

4) Konukların ve delegelerin konuşmalarının özeti,

5) Komisyonlara seçilenlerin ad ve soyadları,

6) ÇaIışma, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Komisyon raporlarının müzakeresinde söz alanlar ve konuşmalarının özetleri,

7)Alınan kararlar,

8)İbra oylamasının sonucu,

9)Genel Kurul karar defterine geçmesi gerekli diğer hususlar.

Tutanağa “Genel Kurul hazır bulunanlar” listesinin bir örneği, kesinleşmiş seçim tutanağının bir örneği eklenir.

Madde 13- Seçim Nisabı:

a)Yönetim Kurulu Üyeleri:

Unvanları belirterek aday olunan Yönetim Kurulu üyelerinden her bir unvana aday olanların oyları kendi arasında sayıma tutularak en çok oy alanlar, o unvanla belirtilen göreve seçilmiş bulunurlar.

Yönetim Kurulu yedek üyelikleri için bir unvan ayrımı olmadığından yedek üye adaylarından en fazla oy alan 5 aday Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur.

b)Denetim Kurulu Üyeleri:

Denetim Kuruluna aday olanlardan en fazla oy alan üç aday Denetim Kurulu asil üyeliğine ve oy sayısına göre onları takip eden üç aday Denetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur.

c)Disiplin Kurulu Üyeleri:

Disiplin Kurulu adaylarından en fazla oy alan beş aday Disiplin Kurulu asil üyeliğine, oy sayısına göre onları takip eden beş aday Disiplin Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur.

d)Konfederasyon Delegeliği: Konfederasyon delegeliğine aday olanlar oy alma sayısına göre sıralanır.

Konfederasyon Kongresi zamanında çağrılan miktara göre Konfederasyon genel Kuruluna gidecek delegeler tespit olunur.

e)Tüm kurullar ve delegeler için yapılan seçimlerde eşit oy alanlar arasında kura çekilerek sırası tespit olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 14- Şube Genel Kurulunun Oluşması:

Şube Genel Kurulu, şubenin çalışma sahası içindeki iş yerlerinde çalışan aidatlı üyelerden oluşur.

Üye sayısı 500’ü aştığı takdirde delegelerden oluşur, delegelerle yapılacak Şube Genel Kurulları Sendika Tüzüğü 48′ inci Maddede belirtilen miktarda delegelerden meydana gelir.

Madde 15- Şube Delegeleri ve Seçim Esasları:

a) Delege olacaklar:

Sendikaya kayıtlı ve aidat ödeyen her üyenin delege adayı olma hakkı vardır. Delege adayı olma hakkını engelleyici hiçbir şart ileri sürülemez. Şube Delegeleri, o şubeye bağlı, çalışan ve aidatlı üyeler tarafından seçilir.

b)Şube delegelerinin seçiminde 4857 sayılı Yasaya tabi üyeler ile 854 sayılı Yasaya tabi üyeler ayrı ayrı hesaplanarak aşağıdaki esaslar dahilinde her iki kanuna tabi olanlar için ayrı ayrı seçim yaptırılır.

Evvela Şube üye sayısı toplam delege sayısına bölünerek kaç üyeye bir delege düşeceği bulunur. Sonra 4857 sayılı Yasaya tabi üye miktarı ile, 854 sayılı Yasaya tabi üye miktarları tespit edilir ve bu miktarlara tüm delege miktarı oranlanarak her iki yasaya tabi üyelerin seçeceği delege adetleri saptanır.

Bu esaslar dahilinde 4857 sayılı Yasaya tabi olanlar kendi delegelerini, 854 sayılı Yasaya tabi olanlar da kendi delegelerini seçerler.

d)Delege seçimlerinin yapılacağı yer, gün ve saat ile delege adaylığı için müracaatların başlama tarihi delege seçimlerinin yapılacağı tarihten en geç 20 gün önce (ilk delege seçimleri için bu süre dikkate alınmaz, imkan dahilinde uygun bir süre önce) iş yerlerindeki ilan tabelalarında ilan olunur ve uygun vasıtalarla üyelere duyurulur. Delege seçimlerine iştirak edecek üyeler çizelgesi bu tarihte Şube Merkezine asılmak suretiyle ilan olunur. Bu listeye 3 iş günü içinde itiraz olunursa, şube denetim ve disiplin kurulu 2 gün içinde kesin karara bağlar.

e)Delege adayları ilan tabelasına ilanın asılmasını takip eden 15 gün içinde sendika şube yönetim kuruluna, delege adayı olduklarını yazılı olarak bildirir ve adaylar merkez yönetim kurulunca delege seçimlerinden en az (20) gün önce notere tasdik ettirilen (aday tespit defterine) kaydedilir, isteyen adaylara bir başvuru belgesi verilir, Başvurular tek kişi esasına göre ve başvuranın imzasını içeren bir dilekçe ve başvuran kişinin kimlik fotokopisi eklenerek veya Sendikanın elektronik posta adresine başvuru ile yapılır.

f)Şube Yönetim Kurulları, seçime iştirak edecek üye listelerini, 4857 sayılı yasaya tabi olanlar ile 854 sayılı yasaya tabi olan için ayrı ayrı hazırlar. Hazırlanan bu listeler, yukarıda (d) fıkrasında belirtilen çizelgedeki kesinleşmiş üyeleri kapsar.

Yine Sendika Yönetim Kurulu, Delegeliğe aday olanların tümünün isimlerini ihtiva eden delege aday listesini 4857 ve 854 sayılı yasalara tabi olanlar için ayrı ayrı olmak üzere müşterek oy pusulası şeklinde tüm üyelere yetecek kadar hazırlar. Ayrıca tüm üyelere yetecek kadar boş zarf hazır bulundurur,

g)Sandık ve Tasnif Kurulları: Her şubedeki delege seçimlerinde 4857 ve 854 sayılı yasaya tabi olanlar için ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar sandık bulundurulur ve her biri için (üçer) kişi olmak üzere sandık ve tasnif kurulları oluşturulur. Sandık ve tasnif kurullarında görev alacak kişileri Merkez yönetim kurulu belirler.

Merkez Yönetim Kurulu, ilgili Şube yönetim kurulu ile birlikte yapacağı çalışmalarda, o şubenin İstanbul dışında bulunan iskele, gemi, acente ve istasyon gibi işyerlerinde çalışan ve İstanbul’daki delege seçimlerinde hazır bulunmalarında güçlük çekileceği anlaşılan üyelerinin delege seçimlerine yoğun olarak katılmalarını sağlamak amacıyla özel birer seçim takvimi düzenler. Bu takvimde, hangi şubelerin, İstanbul dışında delege seçimi yapacakları tesbit edilmekle birlikte, 20 günlük bir süreçte gemilerin limanlara varış pozisyonları değerlendirilerek, seçim gün ve mahalleri de belirlenir ve takvim, merkez ve ilgili şubenin ilan tahtasıyla temsilciliklerde tüm üyelere duyurulur.

Her üye kendi işyerinde kurulan sandıkta oyunu kullanır. Kendi işyerinde sandık kurulup oyunu kullanamayan üyeler, işyeri koşullarının uygunluğu göz önüne alınmak kaydı ile oyunu bu sandıklarda kullanamayan üyeler en son sendika genel merkezinde oyunu kullanabilir.

ğ) Şubelerin delege seçimlerinin nerelerde yapılacağı, ilgili şube yönetim kurulu ile sendika yönetim kurulu tarafından tespit ve tayin olunur.Oy pusulaları şube yönetim kurulu ve sendika yönetim kurulu tarafından bastırılır. Dışarıda hazırlanan ve sandıktan şube yönetim kurulunun hazırladığı oy pusulalarından farklı çıkan belgeler oylamada yok hükmündedir.

h) Belirlenen seçim günü saati ve mahallinde yukarıda (g) ve (ğ) hükümlerine göre yeterince sandık ve her sandıkta görevlendirilen sandık seçim ve tasnif kurulları hazır bulundurulur. Her Sandık kuruluna işyeri seçmen listesi ile yeteri kadar boş zarf ve müşterek oy pusulası teslim edilir. Boş zarflar sandık kurulunca seçim mührü ile mühürlenir keza oy sandıklarının boş olduğu kontrol edilerek sandık kurulu tarafından mühürlenir.

i) Seçimler gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Seçim mahallinde dıştan oy kullanımı görünmeyen yeteri kadar oy kullanma hücresi merkez yönetim kurulunca önceden düzenlenir.

Seçim için gelen üyenin sandık kurulundaki seçime iştirak edecekler listesinde adı bulunur, hüviyet kontrol edilir ve ismi karşısı imza ettirilir. Sandık Kurulundan alacağı mühürlü boş zarfı alarak oy mahalline gider ve aday listesinde seçeceği adaylar yanındaki boşluğa (x) koymak sureti ile seçim pusulasını doldurur. (Sandık Kurulu kaç aday seçeceğini oy veren şahsa hatırlatır, ayrıca kaç aday seçileceği oy verme mahallinde yazılı olarak asılır.) ve zarfı seçim sandığına atmak sureti ile oyunu kullanır.

J) Oy verme mahallinde yeteri kadar oy pusulası bulundurulur. Sandık kurulu sık sık kontrol ederek azalan oy pusulalarını tamamlar.

k) Oy verme işlemi seçim günü saat 9.00 ile 17.00 arasında olup, bu saatler arasında gelenlere oyları kullandırılır. Saat 17.00 olduğu halde seçim mahallinde hazır olup, henüz oyunu vermeyenlerin oyu kullandırılır ve sandık kapanır. Sayım ve Döküm işlemine geçilir.

l) O sandık için tespit edilen delege miktarından fazla işaretlenmiş oy pusulaları ile bir zarfta birden fazla çıkan oy pusulaları geçersiz sayılır. Şube veya merkez yönetim kurulunun hazırladığı delege adayları için belirlenen oy pusulalarının dışında hazırlanan ve kesinleşen delege adayları dışında başka isimlerin yazılı olduğu oy pusulaları yok hükmündedir.

m) Her sandık ve tasnif kurulu sayım sonunda durumu iki nüsha tutanakla tesbit eder ve bu tutanaklar birleştirilmek üzere merkez yönetim kurulu başkanı nezaretinde Genel Sekreter ve merkez yönetim kurulunca görevlendirilecek iki hukuk danışmanından oluşan genel tasnif kuruluna intikal ettirir Bu kurulca intikal eden tutanaklar uyarınca oy birleştirme işlemi yapılarak en çok oy alandan başlamak üzere ana tüzük çerçevesinde şube delege listesi tespit ve ilan olunarak sonuç iki nüsha tutanak tanzimi ile sendika merkez yönetim kuruluna ve şube yönetim kuruluna intikal ettirilir.

Madde 16-Şube -Genel Kurul Toplantısı:

Şube Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a)Olağan Genel Kurul:

Olağan genel kurul en çok dört yılda bir sendika yönetim kurulu ile ortaklaşa belirlenmek koşulu ile ve sendika genel kurul toplantısından önce yeteri kadar olmak üzere, Şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati ile yeterli çoğunluğun bulunmaması halinde aynı gündemle yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati, en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

b)Olağanüstü Genel Kurul:

1-Sendika Yönetim Kurulu kararı ile

2-Şube Yönetim Kurulu kararı ile,

3-Üye sayısı 500’den az olan şubelerde üyelerin üye sayısı 500’den çok olan şubelerde delegelerin 1/5’inin yazılı isteği ile (bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.)

5-Şube Yönetim Kurulu üye sayısının yedekler dahil, toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde toplanır.

Genel Kurula çağrı (a) fıkrası hükümlerine göre yapılır.

c)Şube Genel Kurulunun Toplantı Nisabı:

Şube Genel Kurulları üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlan edilen ilk toplantıda bu nisap sağlanmaması halinde, Şube Yönetim Kurulu ikinci toplantının tarih, yer, gün ve saatini tesbit ederek en çok 15 gün sonraya bırakılmasına karar verir. Belirlenen toplantı tarihi, yer, gün ve saati ile erteleme sebebi ve gündem, yazı ile mahallin en büyük mülki amirine bildirilir, ikinci toplantıda nisap aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar.

Madde 17- Şube Genel Kurul Toplantı Usulü:

a)Şube Genel Kuruluna katılacak delegelerin (üye ile toplanan genel kurullarda üyelerin) Sendika Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleştirilmiş, listeleri Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Delege listesinde (üye ile toplanan genel kurullarda üyelerin)

(aa) Adı ve Soyadı,

(bb) TC Kimlik numarası (eklendi)

Uyruğu,

(cc) Baba adı,

(çç) Doğum yeri ve tarihi yer alır.

b)Delege (üye ile toplanan Genel Kurullarda üyelerin) listesinin Seçim Kurulu Başkanına Tevdii:

Şube Yönetim Kurulu delege (üye ile toplanan genel kurullarda üye) listesini, toplantının gündemi, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirtir bir yazı ekinde iki nüsha olarak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Seçim Kurulu Başkanı olan hakime tevdi eder.

c)Delege (üye ile toplanan Genel Kurullarda üye) Listesinin ilanı:

Seçim Kurulu Başkanı hakim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Şube Genel Kurulunun toplantı tarihinden itibaren 7 gün önce şube merkezinde asılmak suretiyle ilan edilir, ilan süresi üç gündür.

ç) Hazır Bulunanlar Listesi:

Seçim Kurulu Başkanı Hakimce ilan süresi sonunda kesinleştirilip onaylanarak sendika şubesine gönderilen listeler delege (üye ile toplanan Genel Kurullarda üye) listesi olarak kullanırlar ve toplantı nisabının belirlenmesinde ve Genel Kurulda yapılacak oylamalarda esas alınır.

Delegeler (üye ile toplanan Genel Kurullarda üyeler) Genel Kurul hazır bulunanlar listesinde isminin karşısındaki yeri imza etmeleri sureti ile salona alınırlar.

Madde 18- Yoklama Sonucunun Açıklanması:

Şube Sekreteri ya da Şube Yönetim Kurulu üyelerinden biri hazır bulunanlar listesine göre çoğunluk sağlanmışsa, bu sonucu ve Genel Kurulun çalışmalara başlayacağını duyurur.

Madde 19- Şube Genel Kurulunun Başkanlık Divanının Oluşturulması:

Şube Genel Kurulu, açış konuşmasından sonra, delegelerin (üye ile toplanan genel kurullarda üyenin) önerisi ve oyları ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir

Madde 20- Şube Genel Kurulunun Açılması:

Şube Genel Kurulu, Şube Başkanı ya da görevlendireceği Şube Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır.

Madde 21-Başkanlık Divanının Görevleri:

a)Başkanlık Divanı gündemi açıklar değişiklik önerisi olup olmadığını sorar ve toplantı gündemini kesinleştirir.

b)Kesinleşen gündem uyarınca Genel Kurulu yönetir.

c)Genel Kurulda yapılacak seçimlerle ilgili 19. maddede belirtilen işlemler yapılır.

ç) Genel Kurul tutanağı düzenleyip imzalayarak ilgili mercilere tevdi edilmek üzere Şube ve Sendika Yönetim Kuruluna verir.

Madde 22- Divan Başkanlığının Şube Genel Kurulunca Yapılacak Seçimlerle ilgili Görevleri:

a)Seçim Sandık Kurulu:

Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimler, Seçim Kurulu Başkanı olan hakim tarafından oluşturulacak bir “Seçim Sandık Kurulu” tarafından yönetilir,

“Seçim Sandık Kurulu”, hakim tarafından belirlenen bir başkan ile iki üyeden oluşur. Sandık Kurulu Başkanı, en az on yıllık hizmeti bulunan devlet memurları, diğer iki üye ise aday olmayacağını bildirmiş bulunan delegeler (üye ile toplanan Genel Kurullarda üyeler) arasından seçilir. Hakim, aynı şekilde bir yedek Başkan ve iki yedek üyeyi belirler.

b)Seçim Sandık Kurulunun Görevi:

Seçim Sandık Kurulu, Şube Genel kurulunda yapılacak seçimlerin kanun ve sendika tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

Şubenin Genel Kurulu dışındaki zorunlu organları olan Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelik seçimlerine de aday olanların, Anatüzüğün 49/g maddesinde öngörülen şartlar, aranır.

Adaylık ile ilgili olarak bu yönetmelikte merkez genel kurul için konan hükümler uygulanır.

c)Şube Yönetim Kurulları Şube Başkanı, İdari Sekreter, mali sekreter olmak üzere 3 kişiden oluşur.

Asil üye kadar yedek üye de seçilir. Şube Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden ve şube disiplin kurulu da 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

d)Aday listelerinin hazırlanması, seçimlerde uygulanacak esaslar, oy kullanma, seçim sonuçlarının bildirimi itiraz, kesinleşme, genel kurul karar nisabı, genel kurul tutanağı gibi diğer hususlar merkez genel kurulu için işbu yönetmelikte gösterilen hususların kıyasen uygulanması ile yapılır.

Madde 23- Yürürlük:

İşbu Genel Kurul Seçim ve Delege Yönetmeliği, 30.08.1983 tarihli Genel Kurulca kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve 08.05.2010 tarihli ve 05.03.2011 tarihli genel kurullarda tadil edilmiş olup, 14.02.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.