Tarihçe

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI TARİHİ

Giriş

Türkiye’de ilk sendikalar 1947 yılında 5018 sayılı yasa ile kurulmuş, denizcilik sektöründe ilk örgütlülük 1951 yılında başlamıştır. Deniz iş kolunda örgütlülüğün bu kadar geç başlamasının nedeni iş kolunun dağınık olması, irili ufaklı gemilerden müteşekkil olup işçilerin toplu olarak bir arada olmamalarından kaynaklanmaktadır. Sendikamızın tarihi ile ilgili bir çalışma başlattığımızda yeterli kaynağa ulaşılamamış olup, genelde gerek sendika içi gerekse iş kolundaki sendikalar arası mücadelelerin yoğun yaşandığı görülmüştür.Biz de olabildiğince ulaşabildiğimiz kaynaklar aracılığıyla yorumsuz, mümkün olduğu kadar objektif kriterlere uyarak günümüze ve geleceğe ışık tutmak amacı ile sendikamızın tarihçesini eksiği ile fazlası ile yazmaya çalıştık.

TDS’nin Tarihçesi:

Denizcilerin Deniz iş kolundaki ilk Sendikal Örgütlülüğü 1951 yılında Türkiye Gemiadamları Sendikası’ nın kurulması ile başlamıştır. İş Kolu esasına göre kurulan bu sendika, tüm denizcileri kendi bünyesine toplamıştır. Kurucu Başkanı Abdurrahman BENLİOĞLU’ dur. İlk Genel Kurulu’nda Hayri İSEN başkanlığa seçilmiştir. Başkan Hayri İSEN bir suçtan dolayı tutuklanınca o dönemde sendikada katiplik görevi yapan Rüştü GÜNERİ sendikanın genel başkanlığına getirilmiştir. Bu dönemde örgütlenmeye önem verilmiş, sendikanın üye sayısında ciddi oranda artışlar olmuştur. Ancak Başkan GÜNERİ’nin sendikanın İcra Kurulları’na kendine yakın isimleri getirmesi eleştirilerin yoğunlaşmasına neden olmuştur.(Liman işçileri getirilmiştir).Nitekim muhalefet hareketleri ve iç çekişmeler bu dönemde görülmeye başlamıştır. Nihayet sendikanın ilk genel kurulunda kendisine söz hakkı verilmeyen Şehir Hatları baş makinistlerinden Tahsin CENGİZ sendikadan ayrılarak 11 Şubat 1953 tarihinde İstanbul Denizciler Sendikası’nı kurmuştur. Şehir Hatları çalışanlarının önemli bir bölümünü üye yaparak bünyesinde toparlamayı başarmıştır. Ancak zamanla sendikadaki sendika içi mücadele, başkanlık yarışı sendikayı zayıflatmış sert ve tartışmalı geçen genel kurulda Başkan Tahsin CENGİZ kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Zamanla sürekli kan kaybeden İstanbul Denizciler Sendikası 1961 yılında feshedilmiştir.

20 Ağustos 1956 tarihinde Feridun Şakir ÖĞÜNÇ tarafından meslek esasına dayalı Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Zabitanı Sendikası kurulmuştur. Bu sendika gemi kaptan ve zabitanlarını hemen hemen tamamına yakınını bünyesine toplamıştır. Ancak bu sendika da iç çekişmeler yüzünden (Denizcilik Meslek Yüksek Okulu mezunları ve diğer kaptanlar arasındaki çekişmeler) fesholmuştur.1957 yılında yine Feridun Şakir ÖĞÜNÇ tarafından iş kolu düzeyinde Türkiye Denizciler Sendikası kurulmuştur. Yaklaşık 5000 üyeyi kendi bünyesine toplamıştır.(İş kolundaki diğer sendikalardan ayrılmalar sonucu).O dönemlerde Gemiadamları Sendikası Başkanı olan Rüştü GÜNERİ 1957 yılında ki genel seçimlerde Demokrat Parti’den İstanbul Milletvekili seçilmiştir. Hem Sendika Genel Başkanlığı hem de milletvekili görevini birlikte sürdürmüştür. Bir süre sonra Gemiadamları Sendika Başkanlığı’na Hasan ÇAKMAK getirilmiştir. O dönemdeki Deniz İş Kolu’ndaki sendikalar:

·Türkiye Gemiadamları Sendikası,

·Türkiye Denizciler Sendikası (Şehir Hatları Şubesi, Liman İşletmesi Şubesi, Gemi Kurtama Şube ve İzmir Şubesi),

·İstanbul Denizciler Sendikası (Başkanı Alaaddin KALENDER)

·Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Zabitanları Sendikası (Başkan Cemil ARIKSAN)

1959 yılında Feridun Şakir ÖĞÜNÇ’ ün ve arkadaşlarının yoğun çabası ile Türkiye Denizciler Sendikası Federasyonu kurulmuştur. Kurucu Sendikalar; Türkiye Denizciler Sendikası, Şehir Hatları Ege Bölgesi Denizciler Sendikası, Türk Gemi İş, Gemi Katipleri ve Yardımcılar Sendikası. Daha güçlü bir federasyonu oluşturmak amacı ile federasyon tüzüğü değiştirilerek o zamanki mevzuata uygun şekilde federasyonun adı Türk Ulaş İş (Türkiye Gemiadamları Kara, Hava ve Demiryolu İşçi Sendikaları Federasyonu) olarak değiştirilmiştir. Federasyona; Kara Taşıt İşçileri Sendikası, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası, Türkiye Posta Telgraf ve Telefon İşçileri Sendikası da üye olmuşlardır. Bir süre sonra Türkiye Gemiadamları Sendikası da federasyona üye olarak katılmıştır.

27 Mayıs 1960 ihtilali ile Türkiye Gemiadamları Sendikası Genel Başkanı Rüştü GÜNERİ Yassıada’ya gönderilmiştir.Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisine seçilmiştir,aynı zamanda federasyon başkanlığı görevi devam etmektedir. Eski Başkan Rüştü GÜNERİ Yassıada’dan beraat ettikten sonra yeniden Türkiye Gemiadamları Sendikası’na başkan seçilir ve sendikasını Türk Ulaş İş Federasyonundan ayırmıştır.

Bahri KUNT’ un başkanlığındaki Türkiye Limanları Denizciler Sendikası Rüştü GÜNERİ’nin başkanlığındaki Gemiadamları Sendikası ve Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Zabitanı Sendikası aralarında Türkiye Gemiadamları Sendikaları Birliğini kurmuşlardır.Federasyona karşı mücadele içerisine giren bu birlik bir süre sonra dağılmış, Türk Ulaş İş Federasyonu’na yeniden üye olmuştur.

Türkiye Denizciler Sendikası Federasyonuna bağlı TDS’ nin Şehir Hatları Şube Başkanlığı’na Federasyon Genel Başkan Vekili olan Bahri KUNT getirilmiştir. Bahri KUNT Şehir Hatları Şubesi’ni sendikadan ayırarak bağımsız bir sendika haline getirmiştir. Federasyon seçimlerini Feridun Şakir ÖĞÜNÇ’ ün yeniden kazanması sonucu Türkiye Limanları Denizciler Sendikası’nı kurmuştur. Böylece denizciler üçlü bir bloğa ayrılmıştır.

1.Türkiye Denizciler Sendikası Federasyonu

2.Türkiye Gemiadamları Sendikası

3.Türkiye Limanları Denizciler Sendikası

Türkiye Gemiadamları Sendikası Başkanı Hasan ÇAKMAKÇI bu dönemde Türkiye Limanları Denizciler Sendikası ile (Bahri KUNT) ile birleşme çalışmaları yapmışlar ancak başarılı olamamışlardır.

Bir süre sonra Rüştü KUNT yeniden Türkiye Gemiadamları Sendikası Genel Başkanlığı’na seçilir ve Türk Ulaş İş Federasyonu’ndan ayrılır.

Türkiye Limanları Denzciler Sendikası, Türkiye Gemiadamları Sendikası, Türk Ticaret Filosu Gemiadamları Sendikası bir araya gelerek Türkiye Gemiadamları Sendikalar Birliği’ni kurarak federasyona karşı mücadeleye başlamışlardır ancak başarılı olamayarak bu birlik dağılmıştır. Türk Ulaş İş Federasyonu Başkanı Feridun Şakir ÖĞÜNÇ’ ün diplomat sıfatıyla Yunanistan’ı ziyaretinde ITF yetkilileriyle Yunanistan’da bir araya gelmesi sonucu ITF’e üye olmuştur(1963). Bir süre sonra Türkiye Limanları Denizciler Sendikası ve Türkiye Denizciler Sendikası birleşerek; Türkiye Denizcilik Sendikası adını almışlar. Bahri KUNT Genel Başkan, Feridun Şakir ÖĞÜNÇ’ de Genel Sekreter olmuştur, Ahmet KARAHANLI Genel Muhasip, Feridun Şakir ÖĞÜNÇ aynı zamanda Federasyon Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Türk-İş’in bu dönemlerde Deniz İş Kolu’ndaki sendikal dağınıklılığı toparlamak adına girişimleri olmuşsa da sonuç alamamıştır(1963).

1963 yılı 30 Kasım’da yapılan Türkiye Denizcilik Sendikası genel kurulu sonucu Rüştü GÜNERİ Genel Başkan, Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Genel Sekreter olmuştur. Tevfik ÇİRAVOĞLU Genel Muhasipliğe, Emin KUL Genel Sekreter yardımcısı olmuştur.

Diğer taraftan Bahri KUNT (1963) Kerim AKYÜZ Ahmet KARAHAN’ın başını çektiği bir grup yeni bir sendikal teşkilatlanmaya gitmişler. Buna göre Denizcilik İş kolunda irili ufaklı bir çok sendika kurulmuştur:

  • Şehir Hatları İşletmesi Deniz Taşıtmacılığı Sendikası,

  • Liman İşçileri Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

  • Marmara Bölgesi Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

  • Deniz Nakliyat Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

  • Armatör Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası kurulmuş.

Bu sendikalar Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Federasyonu’nu oluşturmuşlardır.(Başkan Bahri KUNT)

Sendika içi çalkantıların devam ettiği bu dönemde (1964), varılan mutabakat sonrası Deniz Taşıtmacılığı işçileri Federasyonu fesih edilerek F.Şakir ÖĞÜNÇ ün genel başkanı olduğu Türk Ulaş İş Federasyonu’na katılmışlardır.14 Şubat 1964 yılında yapılan genel kurul sonucu F.Şakir ÖĞÜNÇ Genel Başkanlığa yeniden seçilmiştir. Kongre sonrası o federasyona bağlı olan sendikalar da yeni sendikaya yani Türk Ulaş İş Sendikasına katılmışlardır. Ayrıca Deniz Yolları İşletmesi Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası Federasyona katılmıştır. Yine aynı dönemde Rüştü Güneri’nin Başkan, F. Şakir ÖĞÜNÇ’ün de Genel Sekreter olduğu Türkiye Denizcilik Sendikası Türk Ulaş İş Federasyonu üyeliği devam etmektedir.

Aynı dönemde (1964) Türk Ulaş İş Federasyonu iş kolu seviyesinde TİS yetkisini kazanması Denizcilik Sendikası’nın buna itiraz etmesi sonucu iş kolunda yeni bir sendikalar arası mücadele kendini gösterip, yeni çekişmeye sahne olur, bu durumdan hiç şüphesiz işçilerin zararı olmuştur. Bunun sonucu Denizcilik Sendikası olağanüstü kongre kararı alır. Yaklaşık 15000 işçinin üye olduğu sendikanın genel kurulu uzun mücadele ve çekişmelere neden olur.10 Nisan 1964’ de sendika fesih edilir. Üyeleri iş kolundaki diğer sendikalara dağıtılır. Böylece Deniz iş kolunda Türkiye Deniz Taşıtmacılığı İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Ulaş İş) iş kolunda yetkili ve güçlü tek federasyon konumunda kalır. Bir süre sonra Türkiye Gemiadamları Sendikası da fesih olmuştur.

Genel Başkan F.Şakir ÖĞÜNÇ, Genel Sekreter Kerim AKYÜZ ve aynı ekipte yer alan eski başkanlardan Bahri KUNT’un oluşturduğu federasyon ekibi uzun mücadeleler sonucu Denizcilik Bankası T.A.O., D.B.Deniz Nakliyat T.A.O. ile Armatörlerde yetkili sendika olarak T.İ.S. imzalamışlardır.O dönemlerde federasyona bağlı iş kolunda on sendika mevcuttur:

·Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

·Deniz Nakliyat ve Armatör İşletmeleri Birleşik Denizcilik Sendikası,

·Deniz Yolları İşletmesi Sendikası,

·Liman İşletmesi Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

·Gemi Kaptanları Sendikası,

·Ege Bölgesi Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

·Zonguldak Deniz Taşıtmacılığı işçileri Sendikası,

·Karadeniz Bölgesi Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

·Van Gölü Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası,

·Marmara Bölgesi Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası.

Türk Deniz Ulaş-İş Federasyon yöneticilerinin TBMM nezdinde yaptıkları uzun çabalar sonucu TÜRK-İŞ’ in de katkıları ile 1954 yılından beri yürürlükte olan ancak yeterli olmayan 6379 sayılı Deniz İş Kanunu o dönemdeki milletvekillerinin emeğe yakın duruşları neticesinde 20.04.1967 tarihinde 854 sayılı Deniz İş Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Türk Deniz Ulaş- İş Federasyonu tarafından hazırlanan Deniz İş Kanunu taslağı Federasyon Yöneticilerinin yoğun çalışmaları sonucu İzmir Milletvekili Saim KAYGAN ve on bir milletvekili arkadaşının önerisi ile meclise sunulmuş ve 1967 de kanunlaşmıştır.

O dönemde deniz iş kolunun dağınık bir yapıya sahip oluşunun da etkisi ile dönemin sendikalar yasasına göre işyeri ve mesleki esasa göre örgütlenmesine izin verdiğinden sendika yöneticileri enerjilerinin önemli bir bölümünü hem sendika içi mücadelelerle hem de iş kolundaki irili ufaklı diğer sendikalarla mücadele ederek harcamışlardır.

1974 yılına gelindiğinde federasyon yönetimi esasla bir değişime uğramıştır. Sendikanın genel başkanlığına 1966 yılından beri Deniz Nakliyat İşletmeleri Sendikası Yöneticiliği’ni yapan daha sonra Deniz Ulaş – İş Sendikası adını alan aynı sendikanın başkanlığını yürütmekte olan Emin KUL, 1974 yılında Türk Deniz Ulaş İş Federasyonu Başkanlığına seçilmiştir.Bu dönemde de ufak tefek bazı armatörlerde grev kararı alınmış olmasına rağmen işi durdurmaya yönelik ciddi bir greve rastlanmamıştır.

Deniz iş kolunda sendikalar arası mücadele ve sendika içi çekişmeler hiç bitmemiştir. 12 Eylül 1980 sonrası askeri darbe sonrası yapılan 1982 Anayasası Türkiye’ de sendikal yapıyı kökten değiştirmiştir.2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile iş kolu düzeyinde Türkiye çapında faaliyet gösteren sendikacılığı zorunlu kılmıştır. 1983 yılında iş kolundaki 9 sendika bir araya gelerek Türkiye Denizciler Sendikası’nı kurmuşlardır. Böylece 1959 yılında kurulan Türk Deniz Ulaş İş Federasyonu yerini Türkiye Denizciler Sendikası’na bırakmıştır. Sendikanın Genel Başkanı Emin KUL, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa YOSMA, Ahmet KARAHAN, Genel Sekreter Mustafa YÖNDEM, Genel Mali Sekreter Recep DİNÇER, Genel Eğitim Sekreteri Niyazi CANBAKIŞ, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Mecit GÜNEYSU, Toplu Sözleşme Mevzuat Sekreteri H.Turhan UZUN’ dur. Bağlı şubeler ise:

·Deniz Nakliyat ve Armatörler Şubesi,

·Şehir Hatları Şubesi,

·Deniz Yolları Şubesi,

·Limanlar Şubesi,

·Marmara Bölgesi Şubesi,

·Ege ve Akdeniz Şubesi,

·Tatvan Şubesi

·Doğu Karadeniz Şubeleri’nden oluşmaktadır.

Çoğunluğu Kamuda olmak üzere 15.000 civarında üyeye sahiptir. İş kolunda tek ve güçlü bir sendikadır. O dönemde gelir düzeyi yüksek olduğundan şu andaki sendikamızın genel merkezinin bulunduğu bina o dönemlerde yani 1979 yılında yapılmıştır.

1989 yılına kadar sendika yönetiminde ciddi bir değişiklik olmamıştır.1989 yılında Şehir Hatları Şubesi delege seçimlerini muhalefetin kazanması sonucu aynı yıl yapılan sendika genel kurulunda Şehir Hatları kökenli Genel Başkan Yardımcısı Ahmet KARAHAN sendikadan ayrılmıştır. Genel Başkan Yardımcılığı’na Mecit GÜNEYSU, Teşkilat Sekreterliği’ne ise H.Turhan UZUN getirilmiştir.

1991 yılında Genel Başkan Emin KUL milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir.1992 yılı genel kuruluna kadar yaklaşık bir yıl sendika genel başkanlığı başkan vekilleri tarafından vekaleten yürütülmüştür.(Emin KUL 1986-1989 yılları arasında Türk-İş Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştur.)

1992 yılı TDS yönetiminde önemli değişikliklerin olduğu bir yıldır. Deniz Yolları, Limanlar, Deniz Nakliyat ve Armatörler Şubesi ile Ege ve Akdeniz Şubesi’ni muhalefet delege seçimlerini kazanmıştır. Muhalefetin seçimleri kazanması sonucu aynı yıl yapılan genel kurulda da bu değişim devam etmiş, H.Turhan UZUN Genel Başkanlığa seçilmiş diğer yöneticilerinin tamamı değişmiştir. Genel Başkan Yardımcıları Hasan AYAR ve Cemil YENİAY, Genel Sekreter Kerim BAYRAKTUTAN, Genel Mali Sekreter Salih METE, Genel Eğitim Sekreteri Şükrü ARKADAŞ ve Genel Teşilatlanma Sekreteri görevlerine Hamit KALKAVAN seçilmişlerdir. Bu döneme kadar iş kolumuzda ciddi anlamda (ufak tefek münferit olaylar dışında) işçi hareketlerinin olmayışının nedeni örgütlülüğünün çoğunluğu kamuda olması ve grev yasaklarının etkisindendir. Ancak zaman zaman vizite eylemleri gibi pasif direnişlere Şehir Hatları’nda ve Deniz Yolları ile diğer şubelerde de her zaman rastlamak mümkündür.

1991 seçimleri TDS yönetiminde kısmi değişikliğe yol açan bir dönem olmuştur. En büyük şube durumunda bulunan Şehir Hatları Şubesi’ni yine muhalefetin seçimi kazanması sonucu yapılan genel kurulda sendikanın Genel Sekreterliği’ne Hasan PEKDEMİR, Genel Başkan Yardımcılığına ise Davut ÖZÇELİK seçilmişlerdir. Kerim BAYRAKTUTAN ve Hasan AYAR sendika yönetiminden ayrılmışlardır.

1994 yılında TDİ’nin özelleştirme kapsamına alınması ile birlikte ülke çapında olduğu gibi iş kolumuzda da ciddi anlamda üye kayıplarının yaşanmaya başlandığı bir dönem olmuştur.1999 seçimlerine gelindiğinde yapılan tüzük değişikliği ile sendikanın merkez yönetiminin 5’e indirilmesi sonucu Hasan PEKDEMİR, Davut ÖZÇELİK ve Salih METE sendika yönetimindeki görevlerinden ayrılmışlardır. Genel Sekreterliğe Cemil YENİAY, Genel Mali Sekreterliğe ise Ömer ARICI getirilmiştir.

1999 seçimleri sonrası TDS’ nin ciddi anlamda üye kaybının (özelleştirmenin etkisiyle) olduğu bir dönem olmuştur. Deniz Nakliyat Türkiye Anonim ortaklığı satılmış bunun sonucu yaklaşık 2000 üye azalmıştır. TDS’ nin Deniz Nakliyatı Türkiye Anonim ortaklığında hiçbir üyesi kalmamıştır. Bundan yaklaşık bir yıl sonra TDİ’ ye bağlı limanların birçoğu özelleştirilmiştir bu özelleştirmeler sonucu da ciddi üye kayıpları yaşanmıştır.

2003 yılında yapılan Genel Kurul’da sendika yönetiminde bir değişiklik olmamıştır. Ancak özelleştirmeler sonucu sendikanın üye kaybının en yoğun olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Önce TDİ Deniz yolları işletmesi özelleştirilerek fesih olmuştur. Sonrada 2005 yılında Şehir Hatları İşletmesi 697 kişiyle İBB İDO’ ya devir olmuş 2000’i aşkın kişi önemli bir bölümü emekliye sevk edilmiş, diğerleri (emekliliği gelmeyenler) Çanakkale ve Liman İşletmesi’ne nakledilmişlerdir. Kısacası TDS’ nin en önemli üye kayıplarının yaşandığı bir yıl olmuş yeni üye hemen hemen yok denecek kadar az yapılmıştır.

Çalkantılı ve sıkıntılı bir şekilde geçirdiğimiz bu dönemdeki seçim sonuçları 2007 Genel Kurulu’na da yansımıştır. Şehir Hatları Şubesi seçimini Eski Genel Sekreter Dr.Hasan PEKDEMİR öncülüğündeki ekip kazanmıştır. Liman Şubesi’ni de muhalefet kazanmıştır. Bunun sonucu sendika genel kurulunda uzun yıllar sonra ilk defa sendikada muhalefet etkili olmaya başlamıştır.

2009 yılı Kasım ayında yapılan olağanüstü genel kurulda Dr Hasan PEKDEMİR Genel Başkanlığa, Eyüp KASAP Genel Sekreterliğe, Sinan GÜNAYDIN Genel Mali Sekreterliğe, İrfan METE Genel Eğitim Sekreterliğe, Hamit Erdoğan Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine seçilmişlerdir. Büyük borç yükü altında olan sendika yeni yönetimce ciddi revizyona gidilerek birtakım tedbirler alınmıştır. Öncelikli olarak mali disipline önem verilerek Yeminli Mali Müşavir ile çalışılmaya başlanmış gereksiz harcamalar kaldırılmış,, ITF ile olan ilişkiler yeniden onarılmış, eğitime ve örgütlenmeye önem verilmiştir. Yapılan olağanüstü tüzük değişikliği kongresi ile şube sayıları azaltılarak Ege Akdeniz Şubesi ile Tatvan Şubesi kapatılmıştır. Profesyonel yönetici sayılarıda yarı yarıya azaltılmıştır.

2011 yılı genel kurulunda yönetimde bir değişiklilk olmamış sadece Hamit ERDOĞAN ayrılmış Cevahittin YEŞİLTAŞ Genel Eğitim Sekreterliğine seçilmiştir.2010 yılında TDİ ye bağlı Liman İşletmesi personeli Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne nakledilmiş bunun sonucu olarak genel kurulda Limanlar Şubesi de tamamen kapatılmıştır.

2011 yılından bu yana halen sendikamız Genel Başkanı Dr.Hasan PEKDEMİR, Genel Sekreter Eyüp KASAP, Genel Mali Sekreter Sinan GÜNAYDIN, Genel Eğitim Sekreteri Cevahittin YEŞİLTAŞ, Genel Teşkilatlanma Sekreteri İrfan METE’ dir. Sendika 3 şubeye indirilmiştir.

1.Şehir Hatları Şubesi (Şube Başkanı Hüseyin SARAYOĞLU)

2.Marmara Bölgesi Şubesi (Şube Başkanı Selçuk AYDINOĞLU)

3.Deniz Nakliyat ve Armatörler Şubesi (Şube Başkanı Necdet ÖKSÜZ)

Sendika bu dönemde her alanda önemli atılımlar yapmıştır. Özellikle örgütlenmeye önem vererek yaklaşık 6000’ e yakın üyeye sahiptir. İlk kez MLC-2006 seminerini uluslararası düzeyde ILO uzmanlarının da katılımı ile Türkiye’ de gerçekleşmiştir(Mayıs 2013). Halen TDS 6356 sayılı Kanun kapsamında 16 nolu iş kolunda faaliyet gösteren, 63 yıldır köklü bir geçmişe sahip, geleneklerine bağlı Türkiye’nin en köklü, en eski ve en güçlü sendikalarından biri olarak faaliyetini sürdürmektedir.

            2015 yılında Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda değişiklik olmamıştır. Ancak, Marmara Bölgesi Şubesi Başkanı Selçuk Aydınoğlu’nun ayrılması sonucu yerine Levent Şenkal gelmiştir. Bu dönemde Deniz Nakliyat ve Armatörler Şubesi’nde Fatih Özpınar şube başkanı olmuştur.

2017 yılında sendikamızın tarihinde ilk kez Şehir Hatları Şubesine bağlı İzmir İzdeniz İşletmesinde 23 günlük günlük grev yapılmıştır. Hem ekonomik hemde sosyal haklarda önemli artışlar sağlanmıştır. Hatta bu grev sendikamızın faaliyet alanındaki diğer işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinin başarısında da etkisini göstermiştir.

2018 yılı Aralık ayında Şehir Hatları Şube Yönetim Kurulu’nda değişim yaşanmıştır. Şube Başkanı Tuncay Yeniay, İdari Sekreter Kerem Kan ve Mali Sekreter Gürbüz Uzuner olmuştur. 2019 yılı 11. Olağan Genel Kurulu’nda  sendikamızın yapısında köklü değişiklikler olmuştur. Genel Başkan Hasan Pekdemir ve Genel Mali Sekreter Cevahittin Yeşiltaş kendi istekleri ile seçime girmeyerek görevlerinden ayrılmışlardır. Sendikamızın yeni Yönetim Kurulu ise aşağıdaki gibidir:

  • Genel Başkan: İrfan Mete
  • Genel Sekreter: Eyüp Kasap
  • Genel Mali Sekreter: Hakan Papaker
  • Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Necdet Öksüz
  • Genel Eğitim Sekreteri: Sinan Günaydın

2019 KASIM AYINDA HAZIRLANMIŞTIR.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1.Türk Deniz Sendikacılığı ve Denizci Sendikacıları Tanıyalım.(Feridun Şakir ÖĞÜNÇ,1967 Ulaş-İş yayınları No:2)

2.Eski Sendikacılar ile Yapılan Değişik Tarihli Söyleşi

3.Rota Dergisi

4.Bir Mücadelenin Anatomisi (Av. Günfer ÇELİKMAN, Say Matbaası, 1978 İSTANBUL)

HAZIRLAYAN:

DR.HASAN PEKDEMİR (TDS GENEL BAŞKANI)