“herkes için insana yakışır iş” – ILO 10. AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI – 2-5 EKİM 2017

“herkes için insana yakışır iş” – ILO 10. AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI – 2-5 EKİM 2017

“herkes için insana yakışır iş”ILO  10. AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE TOPLANTISI  ISTANBUL’DA YAPILDI – 2-5 EKİM 2017

Toplantıda, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin hükümet, işçi ve işveren temsilcileri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündeminin ana ilkesi “herkes için insana yakışır iş” bağlamında yaşanan değişimlerin ve ortaya çıkabilecek fırsatların bölgede çalışma yaşamında yarattığı/yaratacağı etkilere odaklandılar.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder’ın toplantıya sunduğu raporda; önceleri endüstri devrimlerinin beşiği olan Avrupa’nın şimdilerde yeni sosyo-ekonomik modellere gereksinimi olduğu, çalışma hayatının göç dalgaları, küreselleşme, teknolojik gelişme ve iklim değişikliği gibi etkenlere bağlı olarak hızla değiştiği, 2008 finansal krizinin de etkilerinin hala silinmemiş olduğu belirtilmiştir.  Krizin süren etkileri ve istihdam artışlarının kent merkezlerinde yoğunlaşması ve vasıflı işlerde yoğunlaşmasının eşitsizliği, güvencesizliği ve kaygıyı da beraberinde getirdi denilmiştir.

Rapora göre, orta vadede bölgede nüfus artışındaki azalma ve düşük performans giderek ağırlığını hissettirecektir.  Nüfus artışı %1’den daha düşük bir seviyede seyrederken ortalama yaşam süresinin uzaması sosyal koruma sistemleri üzerinde baskı oluşturacaktır, çalışan nüfusun oranı azalmaya başlamıştır  (Bu meyanda Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğunun bazı ülkelerinde nüfus artışının sürmesi beklenmektedir).  Çalışan nüfustaki azalmanın göçlerle telafi edilebileceği düşünülse de, göç akımı çok yönlü ve kontrol dışıdır.  2000-2015 arasında yüksek gelirli Batı Avrupa ülkelerde göçmenlerin nüfus içindeki payları %4 oranında artarken Orta ve Doğu Avrupa’da değişmemiştir.  Gayri Safi Yurtiçi hasılalarında kayda değer düşüşler olan ülkelerden, özellikle vasıflı işgücü göçü olmuştur.  Diğer tarafta işgücü verimliliğinde gözlenen düşüş sürmeye devam edecektir.  1999-2006 yılları arasında yılda %2 ile %5 arasında artış gösteren işgücü verimliliği, 2007-2015 yılları arasında artış Türkiye’de %0.9’ a düşerken, AB’inde %0.5’ e Rusya Federasyonunda eksiye düşmüştür.  İşgücü verimliliği artışı sadece Orta Asya ülkelerinde %3 civarında seyretmektedir.

Bölgedeki 51 ülkenin ortak sorunun güvencesizlik ve eşitsizlik olduğu, bu gelişmelerin etkisiyle siyaset yaşamının da oldukça belirsiz ve oynak bir ortama doğru yönelmiş olduğu belirtilen raporda, sürdürülebilir çözümlerin mali politikalarla desteklenmiş yapısal reformların ve işlere ve reel ekonomiye yatırım yapılmasında görülmektedir.  Göçler de planlı bir şekilde ve iyi yönetilmelidir.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından Türkiye’de yaşanan sendikal hak ihlalleri gerekçesiyle yapılan boykot çağrısı dolayısıyla toplantıya Bosna-Hersek, Azarbeycan, Kazakistan ve Rusya dışında işçi tarafı temsilcisinin katılmayacağı bildirilmiştir.  Bu da toplantıyı ILO’nun istişare ve karar almaya ilişkin temel ilkesi 3-taraflılık ilkesini zedelediği için toplantıyı tartışmalı hale getirmiştir.

Toplantının sonunda bölgede diyalog ve sosyal ve ekonomik ilerlemenin teşvik edilmesinde ortaklıkların kilit rol oynayacağı bir çalışma dünyası yaratılması için çağrıda bulunuldu.  Ayrıca ILO’ya çağrı yapılarak üye ülkelerdeki paydaşlara bölgede iş hayatının geleceğiyle ilgili risklerin en aza indirilmesi ve menfaatlerin azami düzeye yükseltilmesine yönelik politikalara ilişkin destek vermesi istendi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder kapanış konuşmasında çalışma hayatının geleceğine ilişkin büyük belirsizlikler bulunduğunu, bunun üstesinden gelinebilmesi için değişimlerin edilgen izleyicileri olmak yerine kararlılık ve azimle bir araya gelinerek geleceğin mimarı olunması gerektiğini söylemiştir.