Gemiadamlarımızın Dikkatine!

Gemiadamlarımızın Dikkatine!

7 Eylül 2016 gün ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Gemiadamları Disiplin Komisyonu başlıklı EK MADDE 10, Gemiadamlarına ilişkin idari tedbirler başlıklı EK MADDE 11, Tekerrüre ilişkin hükümler başlıklı EK MADDE 14 ile yine davalı Bakanlığın 20/01/2017 tarih ve 25032954-641.99-E.5454 sayılı yazısıyla paydaşlarına duyurduğu, Gemiadamlarına Uygulanacak Disiplin Cezası, İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge’nin yürürlüklerinin “yürütmenin durdurulması kararı verilmek” suretiyle, Sendikamız tarafından Danıştay nezdinde açılan iptal davasına ilişkin olarak Danıştay 10. Dairesinin 2017/599 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan davamızda söz konusu Yönetmelik ve Yönergelerin bazı maddelerinde Kısmen Yürütmenin Durdurulması Kararı verilmiş kısmen de Yürütmenin Durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Buna dair Danıştay Kararı ilişiktedir. Yürütmenin Durdurulması Kararı verilmeyen hususlarda Sendikamızın Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz hakkı olup, gerekli itiraz sendikamızca yapılacaktır. Dava esastan devam ettiğinden Dava süreci sendikamızca takip edilmektedir.